Information om den kliniska prövningen DALY 2 i Europa

Få veta mer om DALY 2 EU

Information om den kliniska prövningen DALY II i USA

Få veta mer om DALY II USA

Sekretessvillkor

Tack för att du är intresserad av vårt företag och våra produkter. Miltenyi Biomedicine tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Lagen kräver att vi informerar dig om typen av, samt omfattningen och syftet med vår insamling av personuppgifter och användningen därav. Därför vill vi be dig att läsa igenom följande information.

Sekretessvillkor

Tack för att du är intresserad av vårt företag och våra produkter. Miltenyi Biomedicine tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Lagen kräver att vi informerar dig om typen av, samt omfattningen och syftet med vår insamling av personuppgifter och användningen därav. Därför vill vi be dig att läsa igenom följande information.

Fokus för Miltenyi Biomedicines kliniska forskning är cancer och regenerativa immunterapier

Dessa sekretessvillkor beskriver och reglerar hur Miltenyi Biomedicine och deras koncernföretag, dotterbolag och divisioner (tillsammans, “Miltenyi, Biomedicine” “vi,” “oss,” och “vår”) samlar in, använder och delar information eftersom dessa rutiner kan ändras med jämna mellanrum när det gäller Miltenyi Biomedicines webbplatser, mobila applikationer och andra tjänster, digitala eller analoga, som länkar till dessa sekretessvillkor (tillsammans, “Tjänsterna”).

Innan du skickar in information på eller via Tjänsterna, läs noga igenom dessa sekretessvillkor. När du använder Tjänsterna, oavsett del, samtycker du till insamlingen, bruket och yppandet av din information enligt vidare beskrivning i dessa sekretessvillkor. Vi kommer fortsätta att utvärdera dessa sekretessvillkor i takt med att vi uppdaterar och expanderar våra Tjänster och erbjudanden, och vi kan komma att göra ändringar i sekretessvillkoren i enlighet med detta. Eventuella ändringar kommer att kunna ses här och du bör titta in på denna sida med jämna mellanrum och se om det gjorts några uppdateringar. Din fortsatta användning av Tjänsterna ska betraktas som att du godkänner villkoren i de uppdaterade sekretessvillkoren.

Observera att dessa sekretessvillkor gäller information som samlats in via Tjänsterna och information som samlats in offline men inte information som du eventuellt förser tredjepartssidor med och som Miltenyi Biomedicine kan länka till utöver vad som uttryckligen anges här. Dessa sekretessvillkor gäller oavsett av vilken enhet som används för åtkomst till Tjänsterna (t.ex. privat dator, mobil enhet, hemelektronikenhet, eller annan teknik eller programvara som finns idag eller kommer att utvecklas i framtiden).

Vissa tjänster som erbjuds av eller är associerade med Miltenyi Biomedicine kan vara underställda separata sekretessvillkor. I de fallen ska de produktspecifika sekretessvillkoren gälla den tjänsten.

Namn och uppgifter om dataskyddsombudet

Följande person är utsedd till dataskyddsombud av personuppgiftsansvarig: Om du har problem, frågor eller idéer, kontakta:

Data Privacy Officer / Dataskyddsombud
Sebastian Feik, Dipl.-WJur. (FH)
legitimis GmbH
Ball 1
51429 Bergisch Gladbach
Tyskland
Telefon: +49 2202 28941-0
E-postadress: [email protected]

Om du vill veta vilken information om dig som vi har lagrat, ska du skicka din förfrågan till denna e-postlåda:
[email protected]

Allmän information om behandling av information

a. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vi samlar in och använder personuppgifter om våra användare endast i den utsträckning det behövs för att kunna erbjuda en funktionell webbplats samt kunna visa vårt innehåll och tillhandahålla våra Tjänster. Insamlingen och bruket av personuppgifter om våra användare bygger i allmänhet på användarens medgivande. Ett undantag görs när det inte går att inhämta medgivande av uppenbara skäl eller där lagstadgade bestämmelser medger användning av personuppgifter.

b. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

När den registrerade ger sitt samtycke utgör detta samtycke den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter (Art. 6 avs. 1 lit. a Förordning (EU) 2016/679)

När behandling krävs för att det kontrakt som den registrerade är delaktig till ska gå att uppfylla eller för att kunna vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett kontrakt ingås, är detta behov den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter (Art. 6 avs. 1 lit. b Förordning (EU) 2016/679)

När behandling krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet som personuppgiftsansvarig är föremål för, är detta behov den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter (Art. 6 avs. 1 lit. c Förordning (EU) 2016/679)

När behandling krävs för personuppgiftsansvarig eller en tredje parts legitima ändamål och när den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter inte åsidosätts, är detta behov den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter (Art. 6 Abs. 1 lit. f Förordning (EU) 2016/679).

c. Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter

Om vi behöver behandla särskilda kategorier av personuppgifter (dvs. personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller fackföreningsmedlemskap och behandling av genetisk information, biometrisk information i syfte att unikt identifiera en fysisk person, information om hälsa eller uppgifter gällande en fysisk persons sexliv eller sexuella läggning) kommer vi att be om ditt samtycke separat i varje enskilt fall.

d. Överföring av personuppgifter inom Miltenyi-koncernen

Miltenyi Biomedicine är ett företag i Miltenyi-koncernen. Inom koncernen behandlar Miltenyi Biomedicine personuppgifter som kunddata och anställdas personuppgifter, utanför EU och EES, så kallade tredjepartsländer, i synnerhet länder där våra närstående företag har sitt säte, om så krävs för interna administrativa syften eller för att genomdriva kontraktet. Vi behandlar personuppgifterna enligt ett avtal för databehandling mellan företagen i koncernen som bygger på EU:s standardavtalsklausuler och i enlighet med gällande lagar. Om vi använder tjänsteleverantörer i ett tredje land måste de garantera samma dataskyddsnivå som finns inom EU genom att samtycka till EU:s standardavtalsklausuler. Överföringen av personuppgifter inom Miltenyi-koncernen för interna administrativa syften, däribland behandlingen av kunders eller anställdas personuppgifter är vårt legitima intresse. Detta behov utgör den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter (artikel 6 stycke 1 lit. f och skäl 48 i Förordning (EU) 2016/679).

e. Radering och förvaringsperiod

Den registrerades personuppgifter raderas eller också begränsas behandlingen så snart som uppgifterna inte längre krävs för det syfte för vilket de samlades in. Personuppgifter kan också lagras där unionslagstiftning eller lagstiftningen i enskilda medlemsstater som personuppgiftsansvarig lyder under medger sådan lagring. Den registrerades personuppgifter raderas eller begränsas behandlingen så snart som lagringsperioden tar slut förutom i de fall där lagring av personuppgifterna är nödvändig för att fullfölja ett kontrakt eller efterleva rättsliga krav.

Tillhandahållande av Tjänsterna och upprättande av loggfiler

Närhelst du använder våra Tjänster lagrar vår webbserver automatiskt information från kundens dator. Följande information samlas in

 • Information om webbläsaren och dess version
 • Datorns operativsystem
 • Internetleverantören
 • IP-adressen
 • Datum och tid
 • Hänvisande webbplats
 • Webbplatser som besöks i hela vårt system

Denna information lagras på vår webbservers loggfiler. Denna information sammanställs inte med våra användares personuppgifter.

Den rättsliga grunden för denna lagring är vårt legitima intresse för sådan lagring (artikel 6 stycke 1 lit. f i Förordning (EU) 2016/679).

Informationen lagras för att upprätthålla våra Tjänsters funktioner. Informationen används också till att optimera våra Tjänster och säkerställa vår webbservers säkerhet. Informationen raderas efter 10 dagar. Längre lagring kan förekomma men i detta fall anonymiseras eller raderas användarens IP-adresser.

Insamlingen och lagringen av personuppgifter krävs för att kunna tillhandahålla våra Tjänster. Därför kan den registrerade inte invända mot detta.

Dessutom används IP-adressen till att automatiskt fastställa användarens geografiska region. Baserat på denna plats kan Tjänsterna automatiskt skräddarsys för användaren, t.ex. språkinställningar för användarens region. Denna användning av information skapar en bättre användarupplevelse av våra Tjänster.

Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i användarens webbläsare eller lagras av webbläsaren på användarens datorsystem. När en användare besöker vår webbplats kan en cookie lagras. Denna cookie innehåller en karaktäristisk sträng som gör att användaren kan identifieras nästa gång hen besöker webbplatsen.

Följande information lagras i våra cookies:

Cookie-grupp Namn Beskrivning Varaktighet
Tekniskt nödvändig
cookieConsent Sparar information som cookieGroups har accepterats 1 år
Statistik
_ga Används av Google Analytics till att skilja användare åt 2 år
_gid Används av Google Analytics till att skilja användare åt 1 dag
_gat Används av Google Analytics till att strypa förfrågningsfrekvensen. Google Analytics används via Google Tag Manager, denna cookie kommer att kallas _dc_gtm_ 1 minut
mf_[session] Cookie för identifiering av webbläsarsessionen. Session
mf_user Kontrollerar om användaren är en ny eller återkommande besökare. 90 dagar

Den rättsliga grunden för bruket av dessa cookies är vårt legitima intresse av sådant bruk (artikel 6 stycke 1 lit. f i Förordning (EU) 2016/679).

Vi använder cookies för att tillhandahålla en mer användarvänlig upplevelse. Vissa element på vår webbplats kräver att webbläsaren identifieras efter att användaren besöker olika sidor på vår webbplats. Vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar om sådana cookies inte lagras.

Cookies lagras inte av oss utan av användaren på hens enhet. På så vis har användaren full kontroll över cookies som lagras på hens enhet och kan radera dem när som helst. Användaren kan också styra vilka cookies som lagras på hens enhet.

Tredjepartsinnehål

Våra Tjänster kan innehålla tredjepartsinnehåll. Sådant innehåll kan bestå av videofilmer eller kartor. Användningen av speciella leverantörer frigör oss från behovet av att erbjuda videoströmning eller geografiska kapaciteter.

Vid åtkomst av tredjepartsinnehåll med våra Tjänster kan personuppgifter samlas in av tredjepartsleverantörer. Denna leverantör kommer åtminstone att kunna samla in följande information:

 • Information om webbläsaren och dess version
 • Datorns operativsystem
 • Internetleverantören
 • IP-adressen
 • Datum och tid
 • Hänvisande webbplats

Den rättsliga grunden för implementeringen av tredjepartsinnehåll är vårt legitima intresse av sådan implementering (artikel 6 stycke 1 lit. f i Förordning (EU) 2016/679).

Tredjeparts spårningstjänster och (åter)marknadsföringstjänster

Våra Tjänster kan omfatta tredjeparts spårningstjänster och (åter)marknadsföringstjänster. Sådana tjänster gör det möjligt för oss att analysera användningen av vår webbplats, optimera den för våra användare och tillhandahålla en bättre användarupplevelse. Den rättsliga grunden för implementeringen av tredjepartstjänster är vårt legitima intresse av sådan implementering (artikel 6 stycke 1 lit. f i Förordning (EU) 2016/679).

a. Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder “cookies”, vilket är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa Tjänsterna att analysera hur användare använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av Tjänsterna (däribland din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Vid aktivering av IP-anonymisering kommer Google att trunkera/anonymisera den sista oktetten av IP-adressen för EU:s medlemsstater liksom för andra medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som är delaktiga i avtalet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till och förkortas av Google-servrar i USA. För webbplatsleverantörens räkning kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av Tjänsterna, sammanställa rapporter om Tjänsternas aktivitet för webbplatsoperatörerna och tillhandahålla andra tjänster förknippade med webbplatsaktiviteten och internetanvändningen till webbplatsleverantören. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med annan information som Google lagrar. Du kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in och använder information (cookies och IP-adress) genom att ladda ner och installera den plug-in för webbläsare som finns tillgänglig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Denna webbplats använder Google Analytics för spårning på flera enheter genom användning av en funktion som heter User-ID. Du kan avaktivera spårning på flera enheter i ditt Google-konto: Mitt konto/Dina personuppgifter.

Du kan förbjuda användningen av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En bortvalscookie placeras på datorn. Denna förhindrar framtida insamling av din information vid besök på denna webbplats:

Klicka här för att välja bort Google Analytics.

b. Google Dynamic Remarketing

Denna webbplats använder Google Remarketing och Google Signals. Google Remarketing och Google Signals är annonstjänster från Google Inc. som riktar specifika annonser mot tidigare besökare på webbplatsen.

Tredjepartsleverantörer som bl.a. Google, placerar ut annonser på webbplatser på internet. De använder cookies till att placera ut annonser utifrån besökarens tidigare besök på denna webbplats. Användare identifieras med hjälp av cookies som sparats i webbläsaren. Med hjälp av textfiler analyseras användningen av webbplatsen vilket sedan används till specifika produktrekommendationer och intressebaserad reklam.

Om du inte vill få intressebaserad reklam kan du använda Ads Preferences Manager för att avaktivera cookies från Google och justera annonserna i Googles nätverk genom att öppna bortvalssidan i Googles annonsinställningar (https://www.google.de/settings/u/0/ads?hl=en). Annars kan användare avaktivera användningen av cookies av tredjepartsleverantörer genom att öppna sidan för kundbortval på Network Advertising Initiative eller genom att avaktivera användningen av cookies i sina webbläsare.

c. DoubleClick

DoubleClick använder cookies till att hjälpa annonsörer och utgivare med att hantera och leverera annonser på nätet och visa relevanta annonser. De uppgifter som samlas in med hjälp av cookien om din användning av webbplatsen lagras endast i ett pseudonymt format med hjälp av en identifierare (t.ex. en “Cookie-ID”) och överförs och lagras på Google DoubleClicks servrar i USA. När du surfar på nätet och ser eller klickar på en annons som levereras eller förmedlas via Google DoubleClick Ad Network lagras en DoubleClick-cookie i din webbläsare. Om din webbläsare redan har en DoubleClick Cookie lagras inga fler sådana cookies. Ytterligare information om hur man använder DoubleClick Cookies i samband med Google DoubleClicks Ad Network finns i Vanliga Frågor om Google DoubleClicks Sekretessvillkor på google.com/intl/en/policies.

d. Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager. Google Tag Manager är en lösning som drivs av Google Inc., som gör det möjligt att hantera marknadsförda webbplatstaggar via ett gränssnitt. Själva verktyget Tag Manager (som implementerar taggarna) är en cookie-lös domän som inte registrerar personuppgifter. Verktyget gör att andra taggar aktiveras och dessa kan i sin tur under vissa omständigheter registrera uppgifter. Denna information är inte tillgänglig för Google Tag Manager. Om registrering har avaktiverats på domän- eller cookie-nivå kommer denna inställning att finnas kvar för alla spårningstaggar som implementerats med Google Tag Manager. Google Tag Manager placerar inte själv ut cookies, endast de verktyg som integreras genom den.

e. Mouseflow

Denna webbplats använder Mouseflow, ett verktyg för webbplatsanalys som tillhandahåller återuppspelning av sessioner, värmekartor, trattar, formuläranalys, feedbackkampanjer och liknande funktioner och tillämpningar. Mouseflow kan registrera dina klick, musrörelser, bläddring, ifyllning av formulär (tangenttryckningar) i icke-exkluderade fält, besökta sidor och innehåll, tid på webbplatsen, webbläsare, operativsystem, enhetstyp (stationär dator/surfplatta/telefon), skärmupplösning, typ av besökare (första gången/återvändande), hänvisare, anonymiserad IP-adress, plats (stad/land), språk, och liknande metadata. Mouseflow samlar inte in någon information på sidor där den inte är installerad och spårar eller samlar inte heller in information utanför din webbläsare.

Om du vill välja bort detta kan du göra det på https://mouseflow.com/opt-out. Om du vill få en kopia av din information, göra en korrigering eller radera den, ska du kontakta oss först men du kan också kontakta Mouseflow på [email protected]. För ytterligare information, se Mouseflows Sekretessvillkor på http://mouseflow.com/privacy/. För ytterligare information om Mouseflow och GDPR, gå in på https://mouseflow.com/gdpr/. Besök https://mouseflow.com/ccpa för mer information om Mouseflow och CCPA.

g. Google Adwords Conversion Tracking

Denna webbplats använder också Google Conversion Tracking, en analyseringstjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). I denna process placeras en cookie på din dator av Google Adwords (“omvandlingscookie”) om du har kommit till vår webbplats via en Googleannons. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och kan inte användas för personlig identifiering. Om du besöker någon av våra specifika webbplatser och cookien inte har gått ut ännu förstår vi och Google att någon har klickat på annonsen och skickats vidare till vår sida. Alla AdWords-kunder får olika cookies. Cookies kan därför inte spåras via AdWords kunders webbplatser. Den information som inhämtas med hjälp av omvandlingscookies bidrar till att skapa omvandlingsstatistik för AdWords-kunder som har bestämt sig för omvandlingsspårning. AdWords-kunder informeras om det totala antalet användare som har klickat på deras annons och som omdirigerades till webbplatsen med en omvandlingsspårningstagg. De får ingen information som skulle kunna användas till att personligen identifiera en användare. Om du inte vill delta i spårningsprocesser kan du också neka till de nödvändiga cookie-inställningarna – via webbläsarinställningar som normalt inaktiverar automatiska inställningar för cookies. Du kan också avaktivera cookies för omvandlingsspårning genom att ställa in din webbläsare till att blockera cookies från domänen “googleadservices.com” eller genom att klicka på följande länk och ladda ner och installera det insticksprogram som tillhandahålls där: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Du utesluts då från omvandlingsspårningsstatistiken. Om du inte vill få några intressebaserade annonser, kan du också avaktivera användningen av cookies från Google för detta ändamål via webbplatsen https://www.google.com/ads/preferences/html/blocked-cookies.html eller genom att klicka på följande länk och ladda ner och installera det insticksprogram som tillhandahålls där. https://www.google.com/settings/ads/plugin Du kan hitta ytterligare information och Google dataskyddsförklaring på: http://www.google.com/policies/privacy/

Den registrerades rättigheter

Alla registrerade har rätt till åtkomst (artikel 15 i Förordning (EU) 2016/679), rätt till korrigering (artikel 16 i Förordning (EU) 2016/679), rätt till radering (artikel 17 i Förordning (EU) 2016/679), rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i Förordning (EU) 2016/679), rätt till att göra invändningar (artikel 21 i Förordning (EU) 2016/679) och rätt till dataportabilitet (artikel 20 i Förordning (EU) 2016/679). Rätten till åtkomst och rätten till radering är föremål för restriktioner enligt avsnitt 34 och 35 BDSG. Dataregistrerade har också rätt framföra ett klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77 i Förordning (EU) 2016/679 i samband med avsnitt 19 BDSG).

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i framtiden. Detta gäller också samtycken som gavs före EU:s allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft, dvs. före den 25 maj 2018. Observera att återkallelsen av samtycke endast kommer att gälla i framtiden. Eventuell behandling som utfördes före återkallelsen ska inte påverkas av det.

Återigen skicka bara en e-post till den adress som ges i dokumentet eller kontakta dataskyddsombudet på adressen ovan.

Om du till exempel har tillhandahållit kontaktinformation genom Tjänsterna och bestämmer att du inte vill att Miltenyi Biomedicine ska använda den informationen för reklamsyften i enlighet med denna sekretessförklaring kan du välja bort framtida användning när som helst genom att: (i) gå till länken som finns längst ner på alla e-postmeddelanden du får och välja bort att få framtida information; eller (ii) genom att skicka oss e-post på [email protected]. Observera att du kanske inte kan välja bort e-postmeddelanden om dina transaktioner och relationer med oss som t.ex. e-postmeddelanden gällande ditt konto, förfrågningar och inköp av produkter och/eller tjänster.

Information om rätten att göra invändningar enligt artikel 21 i Förordning (EU) 2016/679

Den registrerade har när som helst rätt att göra invändningar, på grundval av hens särskilda situation, mot att hens personuppgifter behandlas om det bygger på en uppgift som utförs å allmänhetens vägnar (artikel 6 (1) e) i Förordning (EU) 2016/679) eller på legitima intressen (artikel 6 (1) f) i Förordning (EU) 2016/679), däribland profilering baserat på de bestämmelserna. Den registeransvarige ska inte längre behandla personuppgifterna såvida inte personuppgiftsansvarig uppvisar övertygande rättsliga orsaker för behandlingen som överskuggar den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav.

I fall då personuppgifter behandlas i direktreklamsyfte har den registrerade rätt att när som helst motsätta sig behandling av personuppgifter som gäller honom eller henne för sådan marknadsföring vilket omfattar profilering i den utsträckning det rör sig om sådan direktreklam.

I samband med bruket av informationssamhällets tjänster och med förbehåll för direktiv 2002/58/EC, kan den registrerade genomdriva sina rättigheter att motsätta sig behandling på teknisk väg med hjälp av tekniska specifikationer.