Information om den kliniska prövningen DALY 2 i Europa

Få veta mer om DALY 2 EU

Information om den kliniska prövningen DALY II i USA

Få veta mer om DALY II USA

CAR-T-cellsbehandling: en personligt anpassad behandling

Vad är skillnaden mellan kemoterapi och cellbehandling?

Kemoterapeutiska läkemedel är kemiska substanser som riktar in sig mot cancerceller som orsakar sjukdom, och dödar dem sedan eller hämmar deras tillväxt. Det finns flera olika typer av kemoterapeutiska läkemedel för att behandla cancer, och de används oftast tillsammans för att maximera effekten.

Cellbehandling är en personligt anpassad behandling där levande celler används för att behandla olika sjukdomar. Idag används rutinmässigt två huvudtyper av cellbehandling inom cancervården: stamcellstransplantation och CAR-T-celler. Stamceller modifieras inte i ett laboratorium innan de används som cellbehandling vid behandling mot cancer. CAR-T-celler tillverkas av celler som anrikas från patientens blod, och de överförs sedan genom transfusion till patienten.

Vad är CAR-T-cellsbehandling?

Vad är CAR-T-celler?
Människokroppen består av många olika slags celler. CAR-T-cellsbehandling är en form av cellbehandling som använder sig av T-celler – en del av immunsystemet – som ändras på ett speciellt sätt för att bekämpa cancer. Blod samlas in från patienten och transporteras till anläggningen som tillverkar CAR-T-celler. Där anrikas patientens T-celler och modifieras för att bli CAR-T-celler som känner igen cancerceller. När dessa CAR-T-celler infunderas tillbaka in i patienten, kan CAR-T-cellerna sätta sig fast på och attackera patientens cancerceller.
Green Bubble 2

De olika stegen i CAR-T-cellsbehandlingen

 • Icon

  Insamling genom leukaferes:
  Den blodvolym som krävs samlas in och transporteras till tillverkningsanläggningen där prövningsläkemedlet produceras.

 • Icon

  Förberedelse av CAR-T-cellsbehandling:
  Patienten får genomgå kemoterapi (lymfodepletion)CAR-T-cellscentret för att antalet blodkroppar ska minska.

 • Icon

  Infusion av CAR-T-celler:
  Efter tillverkningen transporteras CAR-T-cellerna tillbaka till sjukhuset och patienten får en enda infusion som innehåller de egna CAR-T-cellerna.

Green Bubble 2
Hur används CAR-T-celler?
Det finns CAR-T-cellsprodukter som är godkända av Europakommissionen, FDA i USA och landspecifika tillsynsmyndigheter för behandling mot akut lymfoblastisk B-cellsleukemi, multipelt myelom och aggressiva B-cellslymfom såsom DLBCL.
Hur lång tid tar behandlingen?
Vår CAR-T-cellsbehandling består av en enda infusion som kommer att ges under cirka 30 minuter efter att infusionen har startats. Du kommer att vara inlagd på sjukhus under denna process. Efter infusionen kommer du att övervakas noga av sjukvårdspersonalen på sjukhuset.
Vilka biverkningar kan CAR-T-cellsbehandling ge upphov till?
Vanliga biverkningar av CAR-T-cellsbehandling är t.ex. cytokinfrisättningssyndrom och neurologisk toxicitet. Läkaren på CAR-T-cellscentret är medveten om dessa biverkningar och kommer att ge dig den bäst lämpade behandlingen mot dessa biverkningar under hela studiens varaktighet.
Har CAR-T-celler redan testats för andra patienter?
Under flera år har farmaceutiska företag och universitetssjukhus utfört kliniska prövningar med CAR-T-celler. Till dags dato har flera CAR-T-cellsprodukter godkänts i Europa och USA för vuxna och pediatriska patienter med olika slags hematologiska cancerformer. Den första produkten godkändes 2017 i USA och 2018 i Europa. Hittills har tusentals patienter behandlats med godkända CAR-T-cellsprodukter.
Vad är en CD19 CAR-T-cellsprodukt?
DLBCL är en slags cancer som påverkar specifika typer av celler, B-celler, som har en struktur på sin yta som kallas CD19. CD19 CAR-T-celler har förmågan att känna igen CD19 på B-cellernas yta för att attackera cancerogena B-celler. De första CD19 CAR-T-cellerna godkändes i USA 2017 och i Europa 2018.
Vad är zamtocabtagene autoleucel och hur fungerar det?
Förutom CD19-strukturen har B-celler en annan struktur på sin yta som kallas CD20. Zamtocabtagene autoleucel är en prövningsprodukt, en CAR-T-cellsprodukt, från Miltenyi Biomedicine som förväntas attackera cancerceller genom att sätta sig fast på B-cellernas CD19- och CD20-strukturer. Vi undersöker potentialen för våra CAR-T-cellsprodukter för att behandla patienter med DLBCL i de kliniska prövningarna DALY 2. Zamtocabtagene autoleucel är fortfarande inte godkänd för behandling i något land eftersom det fortfarande undersöks i de kliniska prövningarna DALY 2.

Information om den kliniska prövningen DALY 2

Utvärdering av en potentiell CAR-T-cellsbehandling för patienter med DLBCL i Europa och USA.

Läs mer om DALY 2-studien

Ordlista

CAR-T-celler

T-celler är en del av immunsystemet som skyddar mot sjukdomar. CAR-T-celler är T-celler som har förändrats för att bekämpa cancer.

CAR-T-cellscenter

CAR-T-cellscentret är en enhet på ett sjukhus som är specialiserad på CAR-T-cellsbehandling.

Cytokinfrisättningssyndrom

Cytokinfrisättningssyndrom är ett slags symtom som kan utvecklas som en biverkning av CAR-T-cellsbehandling. Syndromet uppstår när immunceller aktiveras och frisätter en stor mängd cytokiner (inflammatoriska komponenter) i kroppen.

Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

DLBCL är en aggressiv B-cellscancer. Det är den vanligaste formen av non-Hodgkins lymfom.

Leukaferes

Leukaferes är en procedur då specifika blodceller samlas in från patientens blod för tillverkning av CAR-T-celler.

Lymfodepletion

Lymfodepletion är en behandling där kemoterapi används för att förbereda patienten för en CAR-T-cellsbehandling.

Neurologisk toxicitet

Neurologisk toxicitet innebär förekomst av minst ett neurologiskt symtom som uppkommer efter CAR-T-cellsinfusion. Deras kliniska spektrum är väldigt heterogent.