Informacje o europejskim badaniu klinicznym DALY 2

Dowiedz się więcej o badaniu DALY 2 EU

Informacje o amerykańskim badaniu klinicznym DALY II USA

Dowiedz się więcej o badaniu DALY II USA

Oświadczenie o prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i jej produktami. Firma Miltenyi Biomedicine bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony Twoich danych osobowych. Jesteśmy ustawowo zobowiązani do poinformowania Cię o rodzaju, zakresie oraz celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Z tego też powodu prosimy, abyś zapoznał(a) się z poniższymi informacjami.

Oświadczenie o prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i jej produktami. Firma Miltenyi Biomedicine bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony Twoich danych osobowych. Jesteśmy ustawowo zobowiązani do poinformowania Cię o rodzaju, zakresie oraz celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Z tego też powodu prosimy, abyś zapoznał(a) się z poniższymi informacjami.

Badania kliniczne prowadzone przez firmę Miltenyi Biomedicine koncentrują się na nowotworach i immunoterapiach regeneracyjnych.

Niniejsze „Oświadczenie o prywatności” opisuje oraz reguluje kwestię gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji przez firmę Miltenyi Biomedicine i jej jednostki stowarzyszone, jednostki zależne oraz oddziały, mogące niekiedy podlegać zmianom (łącznie „Miltenyi Biomedicine”, „my”, „nasz”) w odniesieniu do strony internetowej, aplikacji mobilnych oraz innych usług firmy Miltenyi Biomedicine, niezależnie od tego, czy mają postać cyfrową czy analogową, a które są powiązane z niniejszym „Oświadczeniem o prywatności” (łącznie „Usługi”).

Zanim prześlesz jakiekolwiek informacje do „Usług” lub za ich pośrednictwem, uważnie przeczytaj niniejsze „Oświadczenie o prywatności”. Korzystając z jakiejkolwiek części Usług, wyrażasz jednocześnie zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie oraz ujawnianie Twoich informacji, jak opisano dalej w niniejszym „Oświadczeniu o prywatności”. „Oświadczenie o prywatności” będzie przedmiotem naszej nieustannej weryfikacji. W miarę aktualizowania i rozbudowywania przez nas Usług i oferty, możemy dokonywać w nim odpowiednich zmian. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w tym miejscu. Prosimy okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualizacjami. Dalsze korzystanie przez Ciebie z „Usług” będzie równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zaktualizowanego „Oświadczenia o prywatności”.

Miej na uwadze, że niniejsze „Oświadczenie o prywatności” odnosi się do informacji gromadzonych za pośrednictwem „Usług” oraz informacji gromadzonych w trybie offline, lecz nie do informacji, które możesz udostępniać stronom osób trzecich, do których firma Miltenyi Biomedicine może zamieszczać odsyłacze, chyba że niniejszy dokument wyraźnie stanowi inaczej. Niniejsze „Oświadczenie o prywatności” ma zastosowanie niezależnie od rodzaju urządzenia, którego używa się, aby uzyskać dostęp do „Usług” (tj. komputera, urządzenia przenośnego, elektronicznego urządzenia użytkowego bądź jakiejkolwiek innej technologii lub oprogramowania, które jest już znane lub może zostać opracowane w przyszłości).

Niektóre usługi oferowane przez firmę Miltenyi Biomedicine lub przez jej jednostki stowarzyszone mogą podlegać odrębnemu oświadczeniu o prywatności. W takich przypadkach do takiej usługi będzie miało zastosowanie oświadczenie o prywatności dla konkretnego produktu.

Imię i nazwisko oraz dane Inspektora ochrony danych

Niniejsza osoba została wybrana Inspektorem ochrony danych z ramienia Administratora: W razie problemów, pytań lub sugestii prosimy o kontakt z:

Pełnomocnikiem ds. ochrony prywatności / Datenschutzbeauftragter
Sebastian Feik, Dipl.-WJur. (FH)
legitimis GmbH
Ball 1
51429 Bergisch Gladbach
Niemcy
Tel: +49 2202 28941-0
E-Mail: [email protected]

Jeśli chciał(a)byś dowiedzieć się, jakiego rodzaju dane na Twój temat przechowujemy, wyślij wniosek na poniższy adres:
[email protected]

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

a. Zakres przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie w zakresie, który jest niezbędny do udostępniania działającej strony internetowej oraz wyświetlania naszych treści oraz świadczenia „Usług”. Gromadzenie oraz wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników zasadniczo odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy pozyskanie zgody nie jest możliwe ze względów merytorycznych lub kiedy wykorzystywanie danych osobowych jest ustawowo dozwolone.

b. Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę, rzeczona zgoda stanowi prawną podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (UE) 2016/679)

Kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy wspomniana konieczność stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2016/679)

Kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wspomniana konieczność stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679)

Kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz kiedy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wspomniana konieczność stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (UE) 2016/679).

c. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

Jeśli istnieje potrzeba przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (tj. danych osobowych, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne bądź filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących seksualności lub orientacji seksualnej), w każdym przypadku poprosimy Cię o wyrażenie odrębnej zgody.

d. Przekazywanie danych osobowych w ramach Grupy Miltenyi

Firma Miltenyi Biomedicine jest częścią grupy spółek Miltenyi. W ramach wspomnianej grupy firma Miltenyi Biomedicine przetwarza dane osobowe, takie jak dane klientów oraz dane osobowe pracowników, poza terenem Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tak zwanych krajach trzecich, w szczególności w krajach, w których siedzibę mają nasze jednostki stowarzyszone, jeśli jest to wymagane do wewnętrznych celów administracyjnych lub w celu realizacji umowy. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z umową o przetwarzanie danych firmy wchodzącej w skład grupy w oparciu o Standardowe klauzule umowne UE oraz w zgodzie ze stosownym ustawodawstwem. Jeśli korzystamy z usługodawców w kraju trzecim, mają oni obowiązek stosować się do poziomu ochrony danych obowiązującego na terenie UE poprzez wyrażenie zgody na przestrzeganie Standardowych klauzul umownych UE. Przekazywanie danych osobowych wewnątrz grupy Miltenyi do wewnętrznych celów administracyjnych, w tym do przetwarzania danych osobowych klientów lub pracowników, stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Powyższa konieczność stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) oraz Preambuła 48 Rozporządzenia (UE) 2016/679).

e. Usuwanie i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą są usuwane lub ich przetwarzanie ulega ograniczeniu niezwłocznie po tym, kiedy nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. Dane osobowe mogą być także przechowywane w sytuacjach, w których zezwala na to prawo unijne lub ustawodawstwo państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub ich przetwarzanie ulega ograniczeniu niezwłocznie po tym, kiedy okres przechowywania dobiegnie końca, z wyjątkiem przypadków, kiedy wystąpi konieczność przechowywania danych osobowych na potrzeby realizacji umowy lub przestrzegania wymogów ustawowych.

Świadczenie Usług oraz generowanie plików dziennika

Zawsze, kiedy korzystasz z naszych „Usług”, nasze serwery www automatycznie zapisują dane komputera klienta. Gromadzeniu podlegają następujące dane:

 • informacja o przeglądarce internetowej oraz jej wersji;
 • system operacyjny komputera;
 • dostawca usług internetowych;
 • adres IP;
 • data i godzina;
 • strona odsyłająca;
 • strony internetowe odwiedzane za pośrednictwem naszego systemu.

Wspomniane dane są przechowywane w plikach dziennika naszego serwera internetowego. Dane te nie są powiązane z innymi danymi osobowymi naszych użytkowników.

Podstawą prawną takiego przechowywania jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z rzeczonym przechowywaniem (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (UE) 2016/679).

Dane przechowuje się w celu podtrzymania działania naszych „Usług”. Dane wykorzystuje się także do optymalizacji naszych „Usług” oraz podtrzymania bezpieczeństwa naszego serwera strony. Dane są usuwane po 10 dniach. Przechowywanie może trwać dłużej, jednak w takim przypadku, adresy IP użytkownika zostają zanonimizowane lub skasowane.

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia „Usług”. Z tego też powodu nie jest możliwe wniesienie sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Ponadto wykorzystuje się adres IP do automatycznego wykrywania regionu geograficznego użytkownika. W oparciu o tę lokalizację, Usługi, np. ustawienia językowe dla regionu użytkownika, są do niego automatycznie dostosowywane. Dzięki takiemu sposobowi wykorzystywania danych, poprawiamy doświadczenie użytkownika związane z korzystaniem z naszych „Usług”.

Wykorzystywanie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki „cookie” to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika lub przechowywane przez przeglądarkę w systemie komputerowym użytkownika. Plik cookie może zostać zapisany za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową. Wspomniany plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który pozwala na zidentyfikowanie użytkownika, kiedy następnym razem odwiedzi naszą stronę internetową.

W naszych plikach cookie przechowuje się następujące dane:

grupa plików cookie; nazwa; opis; okres przechowywania;
wymagane ze względów technicznych.
cookieConsent Zapisuje informacje o tym, które grupy plików cookie zostały zaakceptowane 1 rok
Statystyczne
_ga Wykorzystywane przez Google Analytics do odróżnienia użytkowników 2 lata
_gid Wykorzystywane przez Google Analytics do odróżnienia użytkowników 1 dzień
_gat Wykorzystywane przez Google Analytics do ograniczania częstości zapytań. Google Analytics instaluje się za pomocą Google Tag Manager, ten plik cookie nosi nazwę _dc_gtm_ 1 minuta
mf_[session] Plik cookie do identyfikowania sesji przeglądarki internetowej. Sesja
mf_user Sprawdza, czy mamy do czynienia z nowym, czy powracającym użytkownikiem. 90 dni

Podstawę prawną wykorzystywania tych plików cookie stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (UE) 2016/679).

Wykorzystujemy pliki cookie, aby zapewnić większy komfort użytkownikom. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają identyfikacji przeglądarki internetowej po odwiedzeniu przez użytkownika jej różnych stron. Jeśli wspomniane pliki cookie nie zostaną zapisane, pewne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać.

Pliki cookie nie są przechowywane u nas, ale na urządzeniu należącym do użytkownika. Innymi słowy, to użytkownik ma pełną kontrolę nad plikami cookie przechowywanymi na jego urządzeniu i może je w dowolnym czasie usuwać. Użytkownik może także decydować o tym, które pliki cookie będą przechowywane na jego urządzeniu.

Treści stron trzecich

Nasze „Usługi” mogą zawierać treści stron trzecich. Wspomniane treści mogą obejmować nagrania wideo lub mapy. Korzystanie z dedykowanych dostawców zwalnia nas z obowiązku prowadzenia strumieniowej transmisji wideo lub oferowania funkcji związanych z geolokalizacją.

Po uzyskaniu dostępu do treści stron trzecich zamieszczonych w naszych „Usługach” dostawca będący stroną trzecią może gromadzić dane osobowe. Wspomniany dostawca może mieć możliwość gromadzenia co najmniej następujących informacji:

 • informacja o przeglądarce internetowej oraz jej wersji;
 • system operacyjny komputera;
 • dostawca usług internetowych;
 • adres IP;
 • data i godzina;
 • strona odsyłająca;

Podstawą prawną umieszczania treści stron trzecich jest nasz związany z nim prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (UE) 2016/679).

Usługi śledzenia stron trzecich oraz usługi (re)marketingu

Nasze „Usługi” mogą obejmować usługi śledzenia stron trzecich oraz usługi (re)marketingu. Wspomniane usługi pozwalają nam analizować proces korzystania z naszej strony internetowej, optymalizować ją na potrzeby użytkowników oraz zapewnić im większy komfort korzystania. Podstawą prawną umieszczania usług stron trzecich jest nasz związany z nim prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (UE) 2016/679).

a. Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics – usług obejmujących analizę statystyk serwisów www, oferowanych przez spółkę Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje umieszczane na Twoim komputerze pliki tekstowe cookie, aby „Usługi” mogły analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu z „Usług” (w tym Twój adres IP) zostaną przekazane spółce Google oraz będą przez nią przechowywane na znajdujących się w Stanach Zjednoczonych serwerach. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP spółka Google skróci/zanonimizuje ostatni oktet adresu IP państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz pozostałych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP jest wysyłany do serwerów spółki Google znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest skracany. Spółka Google wykorzysta wspomniane informacje w imieniu dostawcy strony internetowej na potrzeby oceny korzystania przez Ciebie z „Usług”, tworzenia sprawozdań o aktywności „Usług” dla operatorów strony internetowej oraz świadczenia innych usług powiązanych z aktywnością strony internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz dostawcy strony internetowej. Spółka Google nie powiąże Twojego adresu IP z jakimikolwiek innymi przechowywanymi przez nią danymi. Możesz wyłączyć zapisywanie plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak, że takie działanie może uniemożliwić Ci korzystanie z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto możesz uniemożliwić spółce Google gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, która znajduje się pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics do śledzenia aktywności użytkownika wielu urządzeń za pośrednictwem funkcji „User ID”. Możesz wyłączyć śledzenie aktywności użytkownika wielu urządzeń w swoim koncie Google: Moje konto / Twoje dane osobowe.

Możesz wyłączyć korzystanie z Google Analytics, klikając następujący odsyłacz. W komputerze zostanie umieszczony plik cookie z rezygnacją, który zapobiegnie gromadzeniu Twoich danych w trakcie odwiedzania niniejszej strony w przyszłości:

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z Google Analytics.

b. Remarketing dynamiczny Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Remarketing oraz Google Signals. Google Remarketing i Google Signals to usługi reklamowe oferowane przez spółkę Google Inc. Kierują one konkretne reklamy do osób, które już kiedyś odwiedziły stronę internetową.

Dostawcy zewnętrzni, w tym spółka Google, zamieszczają reklamy na stronach internetowych. Posługują się plikami cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na niniejszej stronie internetowej. Użytkowników identyfikuje się za pomocą plików cookie, które zostały zapisane w przeglądarce internetowej. Sposób korzystania ze strony internetowej jest analizowany za pomocą plików tekstowych. Następnie, na jego podstawie, wyświetlane są rekomendacje konkretnych produktów oraz dopasowane do zainteresowań reklamy.

Jeśli nie chcesz oglądać reklam dopasowanych do zainteresowań, możesz wyłączyć pliki cookie spółki Google, korzystając z funkcji „Manager reklam” (ang. „Ads Preferences Manager”) oraz dostosować reklamy w sieci Google, wchodząc na stronę „Rezygnacja” (ang. „Opt Out”) w ustawieniach reklam Google. (https://www.google.de/settings/u/0/ads?hl=pl). Ponadto użytkownicy mogą wyłączyć wykorzystywanie plików cookie przez zewnętrznych dostawców poprzez wejście na stronę organizacji Network Advertising Initiative i otworzenie podstrony dot. rezygnacji konsumenta (ang. „Consumer Opt Out”) lub wyłączenie obsługi plików cookie w swoich przeglądarkach internetowych.

c. DoubleClick

DoubleClick wykorzystuje pliki cookie do wspierania procesu zarządzania reklamami i zamieszczania ich w Internecie oraz prezentowania dopasowanych reklam przez reklamodawców i wydawców. Zgromadzone za pośrednictwem pliku cookie dane, mówiące o Twoim korzystaniu z naszej strony, podlegają przechowywaniu wyłącznie w formie pseudonimizowanej z użyciem identyfikatora (tzw. identyfikatora pliku cookie) oraz są przekazywane do serwerów Google DoubleClick znajdujących się w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Zawsze, kiedy korzystasz z Internetu i widzisz reklamę zamieszczoną lub wyświetloną przez Google DoubleClick Ad Network lub ją klikasz, w Twojej przeglądarce internetowej zapisywany jest plik cookie. Jeśli w Twojej przeglądarce już znajduje się plik cookie DoubleClick, dodatkowy plik nie zostanie zapisany. Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookie DoubleClick w kontekście Google DoubleClick Ad Network podano w rozdziale pt. „Najczęściej zadawane pytania” dokumentu „Polityka prywatności” spółki Google pod adresem google.com/intl/en/policies.

d. Google Tag Manager

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Tag Manager. Google Tag Manager to narzędzie spółki Google Inc., które umożliwia zarządzanie komercyjnymi tagami (fragmentami kodu) stron internetowych za pośrednictwem interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (instalujące tagi) to domena, która nie wykorzystuje plików cookie i nie rejestruje danych osobowych. Narzędzie to aktywuje natomiast inne tagi, które mogą z kolei w pewnych okolicznościach rejestrować dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do takich informacji. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie wyłączono zapisywanie, ustawienie to zostanie zachowane dla wszystkich tagów zainstalowanych za pośrednictwem Google Tag Manager. Program Google Tag Manager sam w sobie nie instaluje żadnych plików cookie na własne potrzeby, lecz robi to wyłącznie na potrzeby narzędzi, które zostały za jego pośrednictwem zintegrowane.

e. Mouseflow

Niniejsza strona internetowa korzysta z Mouseflow. Jest to narzędzie do prowadzenia statystyki stron internetowych, które pozwala na odtworzenie sesji, generowanie mapy ciepła, lejków, śledzenie interakcji z formularzami, śledzenie kampanii zwrotnych oraz podobnych funkcji/cech. Mouseflow może rejestrować Twoje kliknięcia, ruchy myszy, przewijanie, wypełnianie formularzy (naciśnięcia klawiszy) w aktywnych polach, odwiedzane przez Ciebie strony i treści, czas przebywania na stronie, rodzaj używanej przeglądarki, system operacyjny, rodzaj urządzenia (komputer stacjonarny/ tablet/ telefon), rozdzielczość monitora, rodzaj użytkownika (nowy użytkownik/powracający użytkownik), stronę odsyłającą, zanonimizowany adres IP, lokalizację (miasto/kraj), język oraz podobne metadane. Aplikacja Mouseflow nie gromadzi żadnych informacji na stronach, na których nie jest zainstalowana. Nie śledzi ani nie gromadzi informacji, które znajdują się poza Twoją przeglądarką internetową.

Jeśli chcesz zrezygnować, przejdź do https://mouseflow.com/opt-out. Jeśli chcesz otrzymać kopię swoich danych, poprawić je, lub poprosić o ich usunięcie, najpierw skontaktuj się z nami. Możesz też skontaktować się z Mouseflow pod adresem [email protected]. Dalsze informacje: patrz „Polityka prywatności” Mouseflow pod adresem http://mouseflow.com/privacy/. Dalsze informacje o Mouseflow i RODO znajdziesz pod adresem https://mouseflow.com/gdpr/. Dalsze informacje o Mouseflow i CCPA znajdziesz pod adresem https://mouseflow.com/ccpa.

g. Google Adwords Conversion Tracking

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Conversion Tracking, usługę analiz spółki Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). W ramach tego procesu Google Adwords umieszcza na Twoim komputerze plik cookie („plik cookie konwersji”), jeśli trafiłeś(-aś) na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Wspomniane pliki tracą ważność po 30 dniach i nie służą do ustalania tożsamości. Jeśli odwiedzasz konkretną, należącą do nas stronę internetową, a plik cookie nie utracił jeszcze ważności, wraz z Google rozpoznamy, że ktoś kliknął reklamę i został przekierowany na naszą stronę. U każdego klienta AdWords zapisany zostaje inny plik cookie. Z tego względu plików cookie nie można śledzić za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje pozyskane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na monitorowanie tego parametru. Klienci AdWords otrzymują informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani do strony z tagiem śledzącym konwersję. Nie otrzymują natomiast żadnych informacji, które mogłyby zostać użyte do ustalenia tożsamości użytkownika. Jeśli nie chcesz brać udziału w procesach śledzenia, możesz odrzucić niezbędne ustawienia plików cookie za pośrednictwem ustawień w przeglądarce internetowej, które zasadniczo wyłączają automatyczne zapisywanie plików cookie. Możesz także wyłączyć pliki cookie służące śledzeniu konwersji poprzez zablokowanie zapisywania plików cookie pochodzących z domeny „googleadservices.com” w swojej przeglądarce internetowej lub kliknięcie poniższego odsyłacza, aby pobrać i zainstalować dostępną tu wtyczkę https://www.google.com/settings/ads/plugin. Takie działanie spowoduje wykluczenie Cię z prowadzenia statystyk w ramach narzędzia Conversion Tracking. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, możesz wyłączyć wykorzystanie plików cookie do tego celu przez Google za pośrednictwem strony https://www.google.com/ads/preferences/html/blocked-cookies.html lub poprzez kliknięcie poniższego odsyłacza, aby pobrać i zainstalować dostępną tam wtyczkę: https://www.google.com/settings/ads/plugin Dalsze informacje oraz „Oświadczenie o prywatności” spółki Google znajdują się pod adresem: http://www.google.com/policies/privacy/

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania dostępu (art. 15 Rozporządzenia (EU) 2016/679), prawo do sprostowania (art. 16 Rozporządzenia (UE) 2016/679), prawo do usunięcia (art. 17 Rozporządzenia (EU) 2016/679), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia (UE) 2016/679), prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 Rozporządzenia (UE) 2016/679) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia (UE) 2016/679). Prawo do uzyskania dostępu oraz usunięcia podlega ograniczeniom przewidzianym w ust. 34 i 35 BDSG. Osoby, których dane dotyczą, mają także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 Rozporządzenia (UE) 2016/679 w związku z ust. 19 BDSG).

Masz prawo w dowolnym czasie cofnąć zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w przyszłości. Powyższe ma także zastosowanie do zgód, które zostały wyrażone przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, tj. przed 25 maja 2018 r. Prosimy mieć na uwadze, że wspomniane cofnięcie zgody wejdzie w życie dopiero w przyszłości. Wszelkie przypadki przetwarzania, które przeprowadzono przed cofnięciem zgody, nie będą mu podlegały.

Przypominamy: wyślij wiadomość e-mail na adres podany w metryczce lub skontaktuj się z Inspektorem ds. bezpieczeństwa danych pod adresem wskazanym powyżej.

Jeśli za pośrednictwem Usług podałeś(-aś) informacje kontaktowe i zdecydujesz, że nie chcesz, aby firma Miltenyi Biomedicine wykorzystywała je do celów marketingowych w zgodzie z niniejszym „Oświadczeniem o prywatności”, możesz w dowolnym czasie zastrzec, że nie życzysz sobie, by wykorzystywano je w przyszłości: (i) przechodząc do odsyłacza podanego na dole każdej otrzymanej wiadomości e-mail, by zrezygnować z otrzymywania informacji w przyszłości; lub (ii) wysyłając nam wiadomość e-mail na adres [email protected]. Miej na uwadze, że zrezygnowanie z otrzymywania wiadomości e-mail na temat dokonanych przez Ciebie transakcji oraz łączącej Cię z nami relacji (tj. wiadomości e-mail na temat Twojego konta, wniosków lub zapytań, nabytych produktów i/ lub usług) może okazać się niemożliwe.

Informacje o prawie do wniesienia sprzeciwu przewidzianym przez art. 21 Rozporządzenia (UE) 2016/679

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na zadaniu realizowanym w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia (UE) 2016/679) lub opartego na prawnie uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (UE) 2016/679), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator nie będzie dłużej przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on przekonujące podstawy prawne do przetwarzania, które okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i swobód osoby, której dane dotyczą lub na potrzeby ustalenia, dochodzenia bądź ochrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla Dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.