Informacje o europejskim badaniu klinicznym DALY 2

Dowiedz się więcej o badaniu DALY 2 EU

Informacje o amerykańskim badaniu klinicznym DALY II USA

Dowiedz się więcej o badaniu DALY II USA

Noty prawne

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i jej produktami. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje dotyczące not prawnych.

Noty prawne

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i jej produktami. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje dotyczące not prawnych.

Warunki korzystania

Korzystając z niniejszej strony internetowej („Strona”), ręczysz firmie Miltenyi Biomedicine oraz jej jednostkom zależnym i stowarzyszonym („Miltenyi Biomedicine”), że nie wykorzystasz Strony ani zamieszczonych w niej treści do niezgodnych z prawem celów lub do celów zabronionych niniejszymi Warunkami korzystania. Nieprzestrzeganie Warunków korzystania uniemożliwi Ci dalsze korzystanie z niniejszej Strony.

Niniejsza Strona jest własnością firmy Miltenyi Biomedicine i jest przez nią prowadzona. Wszelkie treści oraz dane, które są zamieszczone na Stronie lub do których Strona udziela bezpośredniego dostępu, stanowią własność firmy Miltenyi Biomedicine i/lub jej licencjodawców. Treści są chronione prawami autorskimi i prawami ochrony znaków towarowych. Firma Miltenyi Biomedicine i/lub jej licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, których niniejsze Warunki korzystania wyraźnie nie przyznają.

Nie jesteś uprawniony(-a) do modyfikowania jakichkolwiek treści Strony, powielania Strony w całości lub części czy wykorzystywania treści Strony do celów, na które niniejsze Warunki korzystania wyraźnie nie zezwalają bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Miltenyi Biomedicine. Zezwala się na pobranie treści ze Strony na pojedynczy komputer oraz wykorzystanie ich do uzyskania informacji o nabywaniu produktów i usług oferowanych przez Stronę (z zastrzeżeniem mających zastosowanie zasad i warunków sprzedaży).

Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że na mocy praw do własności intelektualnej przysługujących firmie Miltenyi Biomedicine lub jakiejkolwiek stronie trzeciej, niniejsza ograniczona licencja do korzystania ze Strony nie oznacza przyznania Ci jakiegokolwiek innego prawa ani licencji, w drodze domniemania, estoppelu lub w inny sposób.

Zamieszczanie treści przedmiotowej Strony na jakiejkolwiek innej stronie internetowej (np. poprzez tzw. „framing”) bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy Miltenyi Biomedicine jest zabronione.

Wszelkie informacje i/lub dane, które przekażesz nam za pośrednictwem niniejszej Strony, będą wykorzystywane i obsługiwane zgodnie z naszą „Polityką prywatności” dostępną na Stronie.

Z UWAGI NA TECHNICZNE OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ, FIRMA MILTENYI BIOMEDICINE NIE SKŁADA OŚWIADCZEŃ ANI NIE GWARANTUJE, ŻE DO INFORMACJI BĄDŹ DANYCH, KTÓRE UDOSTĘPNISZ ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ, NIE UZYSKAJĄ DOSTĘPU, POPRZEZ PIRACTWO INTERNETOWE, WIRUSY LUB PODOBNE METODY, NIEUPRAWNIONE STRONY TRZECIE.

Mimo podejmowanych przez siebie wysiłków mających na celu zapewnienie bezbłędności Strony, firma Miltenyi Biomedicine nie składa w tym zakresie żadnych oświadczeń. Strona może zawierać błędy, nieścisłości lub niezatwierdzone modyfikacje wprowadzone przez osoby trzecie. Jeśli zauważysz nieścisłość, poinformuj o tym firmę Miltenyi Biomedicine, aby można ją było skorygować. Treści zamieszczane na Stronie mogą bez uprzedzenia ulegać zmianom.

Dostawca

Dostawca
Miltenyi Biomedicine GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 68
51429 Bergisch Gladbach,
Niemcy

Telefon: +49-2204-8306-820
Faks: +49-2204-8306-821
E-Mail: [email protected]

Dyrektor zarządzający:
Dipl.-Phys. Stefan Miltenyi, Dipl.-Vw. Norbert Hentschel, Dr. Antoon Overstijns

Rejestr Handlowy Amtsgericht Köln, HRB 99481, nr płatnika VAT: DE 327 032 500

Właściwy organ państwowy: Regierungspräsidium Köln

Osoba odpowiedzialna za treści redakcyjne: Linda Hanssens

Prawa autorskie

Copyright 2023 Miltenyi Biomedicine. Wszelkie prawa zastrzeżone..

Tekst, obrazy, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacjami, pliki wideo oraz ich układ na Stronie internetowej firmy Miltenyi Biomedicine są objęte prawami autorskimi oraz pozostałą ochroną własności intelektualnej. Nie zezwala się na powielanie lub rozpowszechnianie rzeczonych obiektów do celów komercyjnych ani na ich modyfikowanie lub publikowanie we własnym imieniu na innych stronach internetowych.

Znaki towarowe

O ile nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe, w tym każda z głównych marek, plakietki znamionowe oraz korporacyjny logotyp i znak należące do firmy Miltenyi Biomedicine, wyświetlane na Stronie internetowej firmy Miltenyi Biomedicine, podlegają prawom ochrony znaków towarowych grupy spółek Miltenyi Bioetc.

Adapter CAR, autoMACS, CliniMACS, logotyp CliniMACS, CliniMACS Prodigy, CryoMACS, CytoMix, CytoStim, DendriMACS, ExiTron, ExpAct, FeraSpin, FeraTrack, GadoSpin, gentleMACS, LIFE 18, LIFE 21, MACS, logotyp MACS, MACSductin, MACSelect, MACSfectin, MACSflex, MACSiBead, MACSiMAG, MACSmix, MACSprep, MACSQuant, MACSQuantify, MACSxpress, MidiMACS, MiniMACS, miRXplore, MultiMACS, NeuroBrew, NiraWave, OctoMACS, logotyp OWL, PepTivator, pMACS, PolySon, PrepProtect, QuadroMACS, REAfinity, REAlease, Rheo, StemMACS, StraightFrom, SuperAmp, SuperMACS, TexMACS, TheraSorb, thermoMACS, TransAct, Tyto, logotyp Tyto, VarioMACS, Vio, Viobility, VioBlue, VioBright, VioGreen, Viscover oraz µMACS to zarejestrowane znaki towarowe albo znaki towarowe grupy spółek Miltenyi Biotec w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe, przywołane w niniejszym dokumencie, stanowią własność ich odpowiednich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

Nie składa się żadnych gwarancji ani oświadczeń.

Firma Miltenyi Biomedicine przedstawia niniejsze informacje w stanie „w jakim są” i nie składa żadnych gwarancji, jawnych czy domniemanych, w tym między innymi jakichkolwiek domniemanych gwarancji przydatności handlowej, zdatności do jakiegokolwiek określonego celu lub dotyczących nienaruszenia praw autorskich oraz zaznacza, że mogą one ulec zmianie bez uprzedzenia. Choć uznaje się, że zamieszczone informacje są prawidłowe, to mogą one zawierać błędy lub nieścisłości. Wzmianki o produktach lub usługach niebędących własnością firmy Miltenyi Biomedicine służą wyłącznie celom informacyjnym i nie oznaczają, że są promowane czy polecane. Firma Miltenyi Biomedicine nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie czy korzystanie ze wspomnianych produktów.

Brak licencji

Zamiarem firmy Miltenyi Biomedicine było stworzenie innowacyjnej i bogatej w treść Strony internetowej. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że firma Miltenyi Biomedicine musi chronić swoją własność intelektualną, w tym będące jej własnością patenty, znaki towarowe oraz prawa autorskie. W związku z powyższym zwracamy uwagę, że niniejsza Strona internetowa nie przyznaje żadnej licencji do własności intelektualnej firmy Miltenyi Biomedicine.

Odsyłacze do stron

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zewnętrznych stron, do których odsyła nasza strona internetowa. Wyłączną odpowiedzialność za treści stron, do których odsyła nasza strona internetowa, ponoszą ich dostawcy.

Informacje o autorach zdjęć

Zdjęcie: Trzymamy się za ręce
Autor: megaflopp/Shutterstock.com

Zdjęcie: Pacjent i lekarz
Autor: © Monkey Business Images/Shutterstock.com