Informace o evropském klinickém hodnocení DALY 2

O DALY 2 EU podrobněji

Informace o klinickém hodnocení DALY II v USA

O DALY II USA podrobněji

Ochrana soukromí

Děkujeme za váš zájem o naši společnost a naše výrobky. Společnost Miltenyi Biomedicine bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Podle právních ustanovení jsme povinni informovat vás o typu, rozsahu a účelu shromažďování a použití osobních údajů. Proto bychom vás rádi požádali, abyste vzali na vědomí následující informace.

Ochrana soukromí

Děkujeme za váš zájem o naši společnost a naše výrobky. Společnost Miltenyi Biomedicine bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Podle právních ustanovení jsme povinni informovat vás o typu, rozsahu a účelu shromažďování a použití osobních údajů. Proto bychom vás rádi požádali, abyste vzali na vědomí následující informace.

Společnost Miltenyi Biomedicine zaměřuje svůj klinický výzkum na nádorová onemocnění a regenerační imunoterapie.

Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje a řídí postupy shromažďování, použití a sdílení osobních údajů společnosti Miltenyi Biomedicine a jejích přidružených společností, dceřiných společností a divizí, které se mohou příležitostně měnit (souhrnně dále jako „Miltenyi Biomedicine“, „my“, „nás“ a „naše“) s ohledem na webové stránky, mobilní aplikace a jiné digitální či analogové služby společnosti Miltenyi Biomedicine, které jsou propojeny s tímto prohlášením o ochraně soukromí (dále jen „služby“).

Než odešlete jakékoli informace do služeb nebo jejich prostřednictvím, pozorně si přečtěte toto prohlášení o ochraně soukromí. Použitím jakékoli části služeb vyjadřujete souhlas se shromažďováním, použitím a sdílením vašich údajů, jak je dále popsáno v tomto prohlášení o ochraně soukromí. S postupnou aktualizací a rozšiřováním našich služeb a nabídek budeme toto prohlášení o ochraně soukromí průběžně přehodnocovat a můžeme v něm provádět odpovídající změny. Veškeré změny budou zveřejněny zde, a proto čas od času zkontrolujte aktualizace na těchto stránkách. Svým dalším používáním těchto služeb vyjadřujete přijetí podmínek aktualizovaného prohlášení o ochraně soukromí.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud zde není výslovně uvedeno jinak, toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na informace shromážděné prostřednictvím služeb a na informace shromážděné offline, avšak nikoli na informace, které můžete poskytnout některé z třetích stran, s nimiž může být společnost Miltenyi Biomedicine propojena. Toto prohlášení o ochraně soukromí platí nehledě na to, jaké zařízení bylo pro přístup ke službám použito (např. osobní počítač, mobilní zařízení, spotřebitelské elektronické zařízení nebo jakákoli jiná technologie nebo software známé dnes nebo vyvinuté v budoucnosti).

Některé služby nabízené společností Miltenyi Biomedicine nebo k ní přidružené se mohou řídit samostatným prohlášením o ochraně soukromí. V takových případech se bude na dané služby vztahovat prohlášení o ochraně soukromí specifické pro daný výrobek.

Jméno a údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Určeným pověřencem pro ochranu osobních údajů správce údajů je následující osoba: Máte-li jakékoli problémy, dotazy nebo podněty, obraťte se prosím na:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů / Datenschutzbeauftragter
Sebastian Feik, Dipl.-WJur. (FH)
legitimis GmbH
Ball 1
51429 Bergisch Gladbach
Německo
Tel: +49 2202 28941-0
E-mail: [email protected]

Pokud chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme uložené, pošlete svou žádost na tuto e-mailovou adresu:
[email protected]

Obecné informace o zpracování údajů

a. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v míře nezbytné pro poskytování funkčních webových stránek, k zobrazování našeho obsahu a poskytování našich služeb. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů se obecně zakládá na souhlasu daných uživatelů. Výjimkou jsou případy, kdy není získání souhlasu na základě skutkové podstaty možné nebo kdy právní ustanovení povolují použití osobních údajů.

b. Právní podstata pro zpracování osobních údajů

Udělí-li subjekt osobních údajů souhlas, právní podstatu pro zpracování osobních údajů bude tvořit tento souhlas (článek 6, odst. 1, písm. a) nařízení (EU) 2016/679)

Pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jíž je subjekt údajů smluvní stranou, nebo mají-li být před uzavřením smlouvy splněny kroky na žádost subjektu údajů, tvoří tato nezbytnost právní podstatu pro zpracování osobních údajů (článek 6, odst. 1, písm. b) nařízení (EU) 2016/679)

Pokud je zpracování nezbytné pro plnění právního závazku, jemuž správce údajů podléhá, tvoří tato nezbytnost právní podstatu pro zpracování osobních údajů (článek 6, odst. 1, písm. c) nařízení (EU) 2016/679).

Pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce údajů nebo třetí strany, kdy nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadujících ochranu, tvoří tato nezbytnost právní podstatu pro zpracování osobních údajů (článek 6, odst. 1, písm. f) nařízení (EU) 2016/679).

c. Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů

Budeme-li potřebovat zpracovat zvláštní kategorii osobních údajů (např. osobních údajů vypovídajících o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání nebo filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a zpracování genetických údajů nebo biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů o zdravotním stavu či údajů souvisejících se sexuálním životem nebo sexuální orientaci fyzické osoby), v každém takovém případě vás požádáme o samostatný souhlas.

d. Předávání osobních údajů v rámci skupiny Miltenyi Group

Společnost Miltenyi Biomedicine tvoří součást skupiny Miltenyi. Společnost Miltenyi Biomedicine v rámci skupiny zpracovává osobní údaje, jako jsou údaje o zákaznících a osobní údaje zaměstnanců, mimo EU a EHP v takzvaných třetích zemích, zejména v zemích, kde mají sídla naše přidružené společnosti, pokud je to vyžadováno pro vnitropodnikové administrativní účely nebo pro plnění smlouvy. Osobní údaje zpracováváme v souladu s dohodou skupiny o zpracování osobních údajů, která vychází ze standardních smluvních doložek EU a plní všechny platné právní předpisy. Pokud používáme poskytovatele služeb ve třetí zemi, jsou povinni zachovávat stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jaká je v EU stanovena dohodou o standardních smluvních doložkách EU. Přenos osobních údajů v rámci skupiny Miltenyi pro vnitropodnikové administrativní účely, včetně zpracování osobních údajů zákazníků nebo zaměstnanců, je v našem oprávněném zájmu. Tato nezbytnost tvoří právní podstatu pro zpracování osobních údajů (článek 6, odst. 1, písm. f) a popis 48 nařízení (EU) 2016/679).

e. Výmaz a doba uložení

Osobní údaje subjektů údajů se vymazávají nebo je jejich zpracování omezeno, jakmile již údaje nejsou nezbytné v souvislosti s účely, za nimiž byly shromážděny. Osobní údaje mohou být archivovány v případě, že unijní zákon nebo zákon členské země, jimž správce údajů podléhá, takové uložení povolují. Osobní údaje subjektů údajů se vymazávají nebo je jejich zpracování omezeno, jakmile vyprší doba uložení, s výjimkou případů, kdy je uložení osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy nebo dodržování právních požadavků.

Poskytování služeb a tvorba souborů protokolů.

Kdykoli použijete naše služby, náš webový server automaticky uloží údaje klientova počítače. Shromažďují se následující údaje:

 • Informace o prohlížeči a jeho verzi
 • Operační systém počítače
 • Poskytovatel internetových služeb
 • IP adresa
 • Datum a čas
 • Odkazující webové stránky
 • Webové stránky navštívené prostřednictvím našeho systému

Tyto údaje jsou ukládány do souborů protokolů našeho webového serveru. Tyto údaje nejsou kombinovány s osobními údaji našich ostatních uživatelů.

Právní podstatou pro toto uložení jsou naše oprávněné zájmy na tomto uložení (článek 6, odst. 1, písm. f) nařízení (EU) 2016/679).

Údaje jsou ukládány za účelem zachování funkčnosti našich služeb. Tyto údaje se používají i k optimalizaci našich služeb a zachování zabezpečení našeho webového serveru. Údaje se vymazávají po 10 dnech. Uložení může trvat déle, v takovém případě jsou však anonymizovány nebo odstraněny IP adresy uživatelů.

Shromažďování a uložení osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli poskytovat naše služby. Subjekt údajů tudíž nemá možnost vznést proti tomu námitku.

IP adresa je kromě toho používána k automatické detekci zeměpisné oblasti uživatele. Služby jsou na základě této lokalizace automaticky přizpůsobeny uživateli, např. nastavení jazyka oblasti, kde se uživatel nachází. Toto použití údajů vytváří lepší uživatelské prostředí s ohledem na naše služby.

Použití souborů cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v prohlížeči uživatele nebo které prohlížeč ukládá do počítačového systému uživatele. Kdykoli uživatel navštíví naše stránky, může se uložit soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje identifikaci uživatele, až příště navštíví naše webové stránky.

V našich souborech cookie se shromažďují následující údaje:

Skupina souborů cookie Název Popis Doba trvání
Technicky vyžadované
cookieConsent Ukládá informace o tom, které skupiny souborů cookies byly přijaty 1 rok
Statistics
_ga Google Analytics se používá k rozlišování uživatelů. 2 roky
_gid Google Analytics se používá k rozlišování uživatelů. 1 den
_gat Google Analytics se používá k regulaci četnosti požadavků. Google Analytics je spuštěn prostřednictvím Google Tag Manager, tento soubor cookie bude pojmenován _dc_gtm_. 1 minuta
mf_[session] Soubor cookie pro identifikaci relace prohlížeče. Relace
mf_user Kontroluje, zda se jedná o nového uživatele nebo opakovaného návštěvníka. 90 dní

Právní podstatou pro použití těchto souborů cookie jsou naše oprávněné zájmy na tomto použití (článek 6, odst. 1, písm. f) nařízení (EU) 2016/679).

Soubory cookie používáme k tomu, abychom poskytli přívětivější uživatelské prostředí. Některé prvky na našich webových stránkách vyžadují identifikaci prohlížeče poté, co uživatel navštíví různé stránky na našich webových stránkách. Pokud nebudou tyto soubory cookie uloženy, některé prvky našich webových stránek nemusejí být funkční.

Soubory cookie neukládáme my, ale uživatel na jeho zařízení. Uživatel má tudíž plnou kontrolu nad soubory cookie ukládanými do jeho zařízení a může je kdykoli vymazat. Uživatel též může kontrolovat, které soubory cookie se do jeho zařízení ukládají.

Obsah třetích stran

Naše služby mohou zahrnovat obsah třetích stran. Tento obsah může sestávat z videí nebo map. Použití vyhrazených poskytovatelů nás osvobozuje od nutnosti poskytovat vysílání videa nebo zeměpisných funkcí.

Když prostřednictvím našich služeb přistupujete k obsahu třetích stran, může tento poskytovatel třetích stran shromažďovat vaše osobní údaje. Tento poskytovatel může přinejmenším shromažďovat následující údaje:

 • Informace o prohlížeči a jeho verzi
 • Operační systém počítače
 • Poskytovatel internetových služeb
 • IP adresa
 • Datum a čas
 • Odkazující webové stránky

Právní podstatou pro implementaci obsahu třetích stran jsou naše oprávněné zájmy na této implementaci (článek 6, odst. 1, písm. f) nařízení (EU) 2016/679).

Služby třetích stran v oblasti sledování a (opakovaného) marketingus

Naše služby mohou zahrnovat služby třetích stran v oblasti sledování a (opakovaného) marketingu. Tyto služby nám umožňují analyzovat používání našich stránek, optimalizovat je pro naše uživatele a poskytovat lepší uživatelské prostředí. Právní podstatou pro implementaci služeb třetích stran jsou naše oprávněné zájmy na této implementaci (článek 6, odst. 1, písm. f) nařízení (EU) 2016/679).

a. Google Analytics

Používáme Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které službám umožňují analyzovat, jak uživatelé webové stránky používají. Soubor cookie generuje informace o tom, jak služby používáte (včetně IP adresy), a zasílá je společnosti Google, který je ukládá na serverech v USA. V případě aktivace IP anonymizace Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy členských zemí Evropské unie i ostatních stran smlouvy pokrývající Evropský hospodářský prostor. Plná IP adresa se zasílá společnosti Google do USA, která ji poté zkracuje, pouze ve výjimečných případech. Společnost Google bude tyto informace jménem poskytovatele webových stránek používat pro účely vyhodnocení vašeho používání služeb, sestavování zpráv o aktivitách služeb pro poskytovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitami webových stránek a používáním internetu poskytovatelům webových stránek. Společnost Google vaši IP adresu nepropojí s žádnými jinými údaji uchovávanými společností Google. Použití souborů cookie můžete odmítnout tak, že v prohlížeči zvolíte odpovídající nastavení. Vezměte však na vědomí, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Dále můžete společnosti Google zabránit v tom, aby shromažďovala a používala údaje (soubory cookie a IP adresu), a to tak, že si do prohlížeče stáhnete a nainstalujete modul plug-in dostupný na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Tyto webové stránky používají funkci Google Analytics zvanou ID uživatele, která provádí sledování napříč zařízeními. Sledování napříč zařízeními můžete deaktivovat ve svém účtu Google: Můj účet / vaše osobní údaje

Použití Google Analytics můžete odmítnout tak, že kliknete na následující odkaz. V počítači se nastaví soubor cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů, když navštívíte tyto webové stránky:

Pro odhlášení z Google Analytics klikněte zde.

b. Opakovaný marketing přes Google Dynamic

Tyto webové stránky používají Google Remarketing a Google Signals. Google Remarketing a Google Signals jsou reklamní služby společnosti Google Inc., které na předchozí návštěvníky webových stránek zaměřují specifické reklamy.

Prodejci třetích stran, včetně společnosti Google, umísťují ne internet své reklamy. Použitím souborů cookie reklamy umisťují v závislosti na předchozích návštěvách těchto webových stránek daným uživatelem. Uživatelé jsou identifikováni použitím souborů cookie, které jsou uloženy ve webovém prohlížeči. Použití webových stránek je analyzováno za pomoci těchto textových souborů a tyto informace se poté používají k doporučování specifických výrobků a reklamě na základě zájmů.

Pokud si nepřejete dostávat reklamy na základě zájmů, můžete prostřednictvím správce preferencí reklam deaktivovat soubory cookie od společnosti Google a nastavit reklamy v síti Google tak, že si v nastavení reklam Google otevřete stránku pro odhlášení (https://www.google.de/settings/u/0/ads?hl=en). Popřípadě můžete deaktivovat použití souborů cookie prodejců třetích stran tak, že otevřete stránku pro odhlášení spotřebitele v Network Advertising Initiative nebo tak, že deaktivujete používání souborů cookie v jejich prohlížeči.

c. DoubleClick

DoubleClick používá soubory cookie na podporu zadavatelů reklamy a vydavatelů při správě a doručování reklam na webu a také na doručování relevantních reklam. Údaje, které soubor cookie o vašem použití našich webových stránek shromáždí, jsou ukládány pouze v pseudonymizovaném formátu za použití identifikátoru (např. „ID souboru cookie“) a převáděny na servery Google DoubleClick v USA, kde jsou ukládány. Kdykoli procházíte internet a vidíte nebo kliknete na reklamu doručenou nebo přenesenou prostřednictvím sítě Google DoubleClick Ad Network, uloží se do vašeho prohlížeče soubor cookie zvaný DoubleClick. Jestliže váš prohlížeč již má soubor cookie DoubleClick, neuloží se žádný další soubor cookie. Další informace o používání souborů cookie DoubleClick v kontextu sítě Google DoubleClick Ad Network naleznete v často kladených dotazech o zásadách o ochraně soukromí služby Google DoubleClick na google.com/intl/en/policies.

d. Google Tag Manager

Tyto webové stránky používají Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení provozované společností Google Inc., které umožňuje správu nabízených značek webových stránek prostřednictvím rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který značky implementuje) je doména neobsahující soubory cookie a jako taková neregistruje osobní údaje. Nástroj způsobuje aktivaci dalších značek, které jako takové mohou za určitých okolností registrovat údaje. Google Tag Manager nemá k těmto informacím přístup. Bylo-li zaznamenávání deaktivováno na úrovni domény nebo souborů cookie, toto nastavení zůstane platné pro všechny sledované značky implementované nástrojem Google Tag Manager. Nástroj Google Tag Manager nenastavuje žádné soubory cookie sám pro sebe, ale pouze pro nástroje, které jsou jeho prostřednictvím integrovány.

e. Mouseflow

Tyto webové stránky používají Mouseflow, nástroj pro webovou analytiku, který poskytuje přehrávání relací, heat map, trychtýře, analytiku formulářů, kampaně zpětné vazby a podobné funkce/vlastnosti. Mouseflow může zaznamenávat vaše klikání, pohyby myší, posouvání, vyplňování formulářů (stisknutí kláves) v nevyloučených polích, navštívené stránky a jejich obsah, dobu strávenou na stránkách, prohlížeč, operační systém, typ zařízení (stolní počítač / tablet / telefon), rozlišení obrazovky, typ návštěvníka (první/opakovaná návštěva), odkazující server, anonymizovanou IP adresu, místo (město/zemi), jazyk a podobná metadata. Mouseflow neshromažďuje žádné informace na stránkách, na kterých není nainstalován, ani nesleduje či neshromažďuje informace mimo váš webový prohlížeč.

Pokud se chcete odhlásit, můžete tak učinit na https://mouseflow.com/opt-out. Chcete-li získat kopii vašich údajů, opravit je nebo je nechat vymazat, obraťte se nejprve na nás nebo v druhém případě na Mouseflow na [email protected]. Další informace viz zásady o ochraně soukromí společnosti Mouseflow na http://mouseflow.com/privacy. Další informace o GDPR společnosti Mouseflow viz https://mouseflow.com/gdpr/. Další informace o CCPA společnosti Mouseflow viz https://mouseflow.com/ccpa.

g. Sledování konverze Google Adwords

Tyto webové stránky používají Google Conversion Tracking, analytickou službu společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Jestliže se na naše webové stránky dostanete prostřednictvím reklamy na Googlu, nástroj Google Adwords během tohoto procesu uloží do vašeho počítače soubor cookie („konverzní soubor cookie“). Tyto soubory cookie ztratí po 30 dnech platnost a neslouží k osobní identifikaci. Pokud navštívíte naše konkrétní webové stránky, než tento soubor cookie vyprší, my a Google rozpoznáme, že někdo na reklamu klikl a byl přesměrován na naše stránky. Každý zákazník nástroje AdWords dostane jiný soubor cookie. Soubory cookie tudíž nelze vysledovat přes webové stránky zákazníků nástroje AdWords. Informace získané za pomoci konverzních souborů cookie slouží k vytváření statistik o konverzi pro ty zákazníky nástroje AdWords, kteří se rozhodli konverzi sledovat. Zákazníci nástroje AdWords jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se známkou sledování konverze. Nedostanou žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatele. Pokud se nechcete na tomto postupu sledování podílet, můžete prostřednictvím nastavení prohlížeče odmítnout i nezbytné soubory cookie, čímž se většinou deaktivuje automatické nastavení souborů cookie. Soubory cookie pro sledování konverze můžete deaktivovat také tím, že svůj prohlížeč nastavíte tak, aby blokoval soubory cookies z domény „googleadservices.com“, nebo tak, že kliknete na následující odkaz a stáhnete a nainstalujete si modul plug-in, který je zde k dispozici: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Poté budete ze statistik sledování konverze vyloučeni. Pokud nechcete dostávat reklamu na základě zájmů, můžete použití souborů cookie společnosti Google určených pro tyto účely deaktivovat na stránce https://www.google.com/ads/preferences/html/blocked-cookies.html nebo tak, že kliknete na následující odkaz a stáhnete a nainstalujete si modul plug-in, který je zde k dispozici. https://www.google.com/settings/ads/plugin Další informace a prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na: http://www.google.com/policies/privacy

Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů má právo na přístup (článek 15 nařízení (EU) 2016/679), právo na opravu (článek 16 nařízení (EU) 2016/679), právo na výmaz (článek 17 nařízení (EU) 2016/679), právo na omezení zpracování (článek 18 nařízení (EU) 2016/679), právo vznést námitky (článek 21 nařízení (EU) 2016/679) a právo na přenositelnost údajů (článek 20 nařízení (EU) 2016/679). Právo na přístup a právo na výmaz jsou podmíněna omezeními § 34 a § 35 BDSG. Subjekty údajů také mají právo podat stížnost dozorovému úřadu (článek 77 nařízení (EU) 2016/679 ve spojitosti s § 19 BDSG).

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s budoucím použitím vašich osobních údajů. To platí i pro souhlasy, které byly uděleny před vstupem obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů v platnost, tj. před 25. květnem 2018. Vezměte prosím na vědomí, že odebrání souhlasu se vztahuje jen na budoucí použití. Jakékoli zpracování provedené před odebráním souhlasu tím tudíž nebude ovlivněno.

Znovu stačí poslat e-mail na adresu uvedenou v tiráži nebo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese uvedené výše.

Například pokud jste přes služby poskytli kontaktní údaje a rozhodnete se, že nechcete, aby společnost Miltenyi Biomedicine tyto údaje používala pro marketingové účely v souladu s tímto prohlášením o ochraně soukromí, můžete se z budoucího použití kdykoli odhlásit tak, že: (i) přejdete na odkaz uvedený na konci každého e-mailu, který obdržíte, a odhlásíte se od přijímání budoucí komunikace, nebo (ii) nám zašlete e-mail na adresu [email protected]. Vezměte prosím na vědomí, že se možná nebudete moci odhlásit od e-mailů, které souvisí s vašimi transakcemi a vztahu s námi, jako jsou e-maily o vašem účtu, žádosti či dotazy a koupě zboží a/nebo služeb.

Informace o právu vznést námitku podle článku 21 nařízení (EU) 2016/679

Subjekt údajů má právo na základě důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací kdykoli vznést námitku na zpracování jeho osobních údajů, které vychází z úkonu prováděného ve veřejném zájmu (článek 6, odst. 1, písm. e) nařízení (EU) 2016/679) nebo z oprávněných zájmů (článek 6, odst. 1, písm. f) nařízení (EU) 2016/679), včetně profilování vycházejícího z těchto ustanovení. Správce údajů nebude osobní údaje dále zpracovávat, pokud ovšem neprokáže přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo pro zahájení, vedení či obhajobu právních sporů.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, má subjekt údajů kdykoli právo vznést námitku na zpracování jeho osobních údajů pro tento marketing, což zahrnuje profilování do míry související s takovým přímým marketingem.

V kontextu použití služeb informačního spolku a nehledě na směrnici 2002/58/ES mohou subjekty údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými způsoby za použití technických specifikací.