Informacija apie DALY 2 klinikinį tyrimą Europoje

Sužinokite daugiau apie DALY 2 EU

Informacija apie DALY II klinikinį tyrimą Jungtinėse Valstijose

Sužinokite daugiau apie DALY II USA

Privatumo pareiškimas

Dėkojame, kad domitės mūsų bendrove ir mūsų gaminiais. „Miltenyi Biomedicine“ į jūsų asmens duomenų apsaugą žiūri labai rimtai. Pagal teisės aktų nuostatas privalome jus informuoti apie asmens duomenų rinkimo ir naudojimo pobūdį, aprėptį ir tikslą. Todėl maloniai prašome patvirtinti, kad susipažinote su toliau pateikta informacija.

Privatumo pareiškimas

Dėkojame, kad domitės mūsų bendrove ir mūsų gaminiais. „Miltenyi Biomedicine“ į jūsų asmens duomenų apsaugą žiūri labai rimtai. Pagal teisės aktų nuostatas privalome jus informuoti apie asmens duomenų rinkimo ir naudojimo pobūdį, aprėptį ir tikslą. Todėl maloniai prašome patvirtinti, kad susipažinote su toliau pateikta informacija.

„Miltenyi Biomedicine“ daugiausiai dėmesio skiria klinikiniams tyrimams, susijusiems su vėžiu ir regeneracine imunoterapija

Šiame Privatumo pareiškime aprašoma ir reglamentuojama „Miltenyi Biomedicine“ ir jos filialų, dukterinių įmonių ir padalinių (toliau kartu vadinama „Miltenyi Biomedicine“, „mes“, „mūsų“ ir kitais linksniais) informacijos rinkimo, naudojimo ir bendrinimo praktika, susijusi su „Miltenyi Biomedicine“ interneto svetainėmis, mobiliosiomis programėlėmis ir kitomis paslaugomis, nepriklausomai nuo to, ar jos skaitmeninės, ar analoginės, kuriose pateikiama nuoroda į šį Privatumo pareiškimą (toliau kartu vadinama „Paslaugomis“).

Prieš pateikdami bet kokią informaciją, kai naudojatės Paslaugomis, atidžiai perskaitykite šį Privatumo pareiškimą. Naudodamiesi bet kuria Paslaugų dalimi sutinkate, kad jūsų informacija būtų renkama, naudojama ir atskleidžiama, kaip išdėstyta šiame Privatumo pareiškime. Atnaujindami ir plėsdami Paslaugas bei savo pasiūlymus, mes ir toliau vertinsime šį Privatumo pareiškimą, todėl galime jį atitinkamai keisti. Visi pakeitimai bus skelbiami čia, todėl turėtumėte periodiškai tikrinti šį puslapį, kad sužinotumėte apie atnaujinimus. Jei toliau naudositės Paslaugomis, tai reikš, kad sutinkate su atnaujinto Privatumo pareiškimo sąlygomis.

Turėkite omenyje, kad šis Privatumo pareiškimas taikomas informacijai, surinktai naudojantis Paslaugomis, ir informacijai, surinktai neprisijungus prie interneto, bet ne informacijai, kurią galite pateikti trečiųjų šalių svetainėse, į kurias „Miltenyi Biomedicine“ gali pateikti nuorodų, išskyrus čia aiškiai įvardytus atvejus. Šis Privatumo pareiškimas taikomas nepriklausomai nuo to, kokiu įrenginiu (pvz., asmeniniu kompiuteriu, mobiliuoju įrenginiu, buitinės elektronikos įrenginiu ar bet kokia kita šiandien žinoma ar ateityje galimai atsirasiančia technologija ar programine įranga) prieinama prie Paslaugų.

Kai kurias „Miltenyi Biomedicine“ siūlomas arba kartu su kitais teikiamas paslaugas gali reglamentuoti atskiras privatumo pareiškimas. Tokiais atvejais tai paslaugai bus taikomas konkrečiam produktui skirtas privatumo pareiškimas.

Duomenų apsaugos pareigūno vardas, pavardė ir kiti duomenys

Toliau nurodytas asmuo yra duomenų valdytojo paskirtasis duomenų apsaugos pareigūnas: Jei turite problemų, klausimų ar pasiūlymų, kreipkitės:

Duomenų apsaugos pareigūnas / Datenschutzbeauftragter
Sebastian Feik, Dipl.-WJur. (FH)
legitimis GmbH
Ball 1
51429 Bergisch Gladbach
Vokietija
Telefonas: +49 2202 28941-0
El. paštas: [email protected]

Jei norite sužinoti, kokius duomenis apie jus saugome, atsiųskite prašymą į šią pašto dėžutę:
[email protected]

Bendra informacija apie duomenų tvarkymą

a. Asmens duomenų tvarkymo aprėptis

Savo naudotojų asmens duomenis renkame ir naudojame tik tiek, kiek tai būtina, kad galėtume užtikrinti svetainės veikimą, rodyti turinį ir teikti Paslaugas. Mūsų naudotojų asmens duomenys paprastai renkami ir naudojami gavus naudotojo sutikimą. Išimtis taikoma tais atvejais, kai sutikimo neįmanoma gauti dėl faktinių priežasčių arba kai naudoti asmens duomenis leidžiama pagal teisės aktų nuostatas.

b. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Kai duomenų subjektas duoda sutikimą, šis sutikimas yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktas)

Kai tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį, ši būtinybė yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

Kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, ši būtinybė yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktas)

Kai tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, ir kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ši būtinybė yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

c. Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas

Jei mums reikės tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis (t. y. asmens duomenis, atskleidžiančius rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat tvarkyti genetinius duomenis, biometrinius duomenis, siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją), kiekvienu tokiu atveju paprašysime jūsų sutikimo.

d. Asmens duomenų perdavimas „Miltenyi“ grupės viduje

„Miltenyi Biomedicine“ priklauso prie „Miltenyi“ įmonių grupės. Grupės viduje „Miltenyi Biomedicine“ asmens duomenis, pavyzdžiui, klientų ir darbuotojų asmens duomenis, tvarko už ES ir EEE ribų, vadinamosiose trečiosiose valstybėse, ypač valstybėse, kuriose įsikūrusios mūsų susijusios bendrovės, jei to reikia vidiniais administraciniais tikslais arba sutarčiai vykdyti. Asmens duomenis tvarkome pagal grupei priklausančios įmonės duomenų tvarkymo sutartį, pagrįstą ES standartinėmis sutarčių sąlygomis, ir laikydamiesi galiojančių įstatymų. Jei naudojamės trečiosios valstybės paslaugų teikėjų paslaugomis, jie įpareigojami laikytis ES duomenų apsaugos lygio pagal ES standartines sutarčių sąlygas. Asmens duomenų perdavimas „Miltenyi“ grupės viduje vidiniais administraciniais tikslais, įskaitant klientų ar darbuotojų asmens duomenų tvarkymą, yra mūsų teisėtas interesas. Ši būtinybė yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas ir 48 įžanginis punktas).

e. Ištrynimas ir saugojimo laikotarpis

Duomenų subjekto asmens duomenys ištrinami arba jų tvarkymas apribojamas, kai tik duomenys tampa nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti. Asmens duomenys taip pat gali būti saugomi, jei Sąjungos arba valstybės narės, kurios teisė taikoma duomenų valdytojui, teisės aktai leidžia tokį saugojimą. Duomenų subjekto asmens duomenys ištrinami arba jų tvarkymas apribojamas, kai tik baigiasi saugojimo laikotarpis, išskyrus atvejus, kai asmens duomenis būtina saugoti siekiant įvykdyti sutartį arba teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Paslaugų teikimas ir žurnalo failų kūrimas

Kai naudojatės mūsų Paslaugomis, mūsų žiniatinklio serveris automatiškai išsaugo kliento kompiuterio duomenis. Renkami šie duomenys

Informacija apie naršyklę ir jos versiją

 • Kompiuterio operacinė sistema
 • Interneto paslaugų teikėjas
 • IP adresas
 • Data ir laikas
 • Nukreipiančioji svetainė
 • Svetainės, kuriose apsilankoma per mūsų sistemą

Šie duomenys saugomi mūsų žiniatinklio serverio žurnalo failuose. Šie duomenys nėra sujungiami su kitais mūsų naudotojų asmens duomenimis.

Šio saugojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai, susiję su tokiu saugojimu (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Duomenys saugomi siekiant palaikyti mūsų Paslaugų funkcionalumą. Duomenys taip pat naudojami mūsų Paslaugoms optimizuoti ir mūsų žiniatinklio serverio saugumui palaikyti. Duomenys ištrinami po 10 dienų. Gali būti saugoma ilgiau, tačiau tokiu atveju naudotojo IP adresai anonimizuojami arba ištrinami.

Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas būtinas tam, kad galėtume teikti Paslaugas. Todėl duomenų subjektas negali pareikšti prieštaravimo.

Be to, pagal IP adresą automatiškai nustatomas naudotojo geografinis regionas. Remiantis šia lokalizacija, Paslaugos automatiškai pritaikomos naudotojui, t. y. parenkama kalba pagal naudotojo regioną. Taip naudojant duomenis mūsų Paslaugų naudotojams sukuriama geresnė patirtis.

Slapukų naudojimas

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie saugomi naudotojo naršyklėje arba kuriuos naršyklė išsaugo naudotojo kompiuterio sistemoje. Kai tik naudotojas apsilanko mūsų svetainėje, gali būti išsaugomas slapukas. Šis slapukas turi charakteringą eilutę, kuri leidžia identifikuoti naudotoją, kai jis kitą kartą apsilanko mūsų svetainėje.

Mūsų slapukuose išsaugomi šie duomenys:

Slapukų grupė Pavadinimas Aprašymas Trukmė
Techniškai reikalingas
cookieConsent Įrašo informaciją, kurios slapukų grupės buvo priimtos 1 metai
Statistika
_ga Naudoja paslauga „Google Analytics“ naudotojams atskirti 2 metai
_gid Naudoja paslauga „Google Analytics“ naudotojams atskirti 1 diena
_gat Naudoja paslauga „Google Analytics“ užklausų greičiui riboti. „Google Analytics“ naudojama per „Google Tag Manager“, šio slapuko pavadinimas yra _dc_gtm_ 1 minutė
mf_[session] Slapukas naršyklės seansui identifikuoti. Seansas
mf_user Tikrina, ar naudotojas yra naujas, ar grįžtantis lankytojas. 90 dienų

Slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai, susiję su tokiu naudojimu (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Naudojame slapukus, kad užtikrintume didesnį patogumą naudotojui. Kai kurie mūsų svetainės elementai reikalauja, kad naudotojui apsilankius tam tikruose mūsų svetainės puslapiuose būtų identifikuota naršyklė. Kai kurios mūsų svetainės funkcijos gali neveikti, jei tokie slapukai nebus įrašyti.

Slapukai saugomi ne pas mus, o naudotojo įrenginyje. Taigi naudotojas visiškai kontroliuoja savo įrenginyje saugomus slapukus ir gali juos bet kada ištrinti. Naudotojas taip pat gali kontroliuoti, kurie slapukai įrašomi jo įrenginyje.

Trečiųjų šalių turinys

Mūsų Paslaugose gali būti trečiųjų šalių turinio. Toks turinys gali apimti vaizdo įrašus ar žemėlapius. Naudodamiesi specializuotų paslaugų teikėjais galime išvengti būtinybės patys teikti vaizdo transliacijos ar geografines funkcijas.

Paslaugas teikiančios trečiosios šalys gali rinkti asmens duomenis, kai naudojatės trečiųjų šalių turiniu mūsų Paslaugose. Toks paslaugų teikėjas gali rinkti bent jau tokią informaciją:

 • Informacija apie naršyklę ir jos versiją
 • Kompiuterio operacinė sistema
 • Interneto paslaugų teikėjas
 • IP adresas
 • Data ir laikas
 • Nukreipiančioji svetainė

Trečiųjų šalių turinio įdiegimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai, susiję su tokiu įdiegimu (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Trečiųjų šalių stebėjimo paslaugos ir (pakartotinės) rinkodaros paslaugos

Mūsų Paslaugose gali būti trečiųjų šalių stebėjimo paslaugų ir (pakartotinės) rinkodaros paslaugų. Tokios paslaugos leidžia mums analizuoti svetainės naudojimą, optimizuoti ją naudotojams ir užtikrinti geresnę naudotojų patirtį. Trečiųjų šalių paslaugų įdiegimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai, susiję su tokiu įdiegimu (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

a. Google Analytics

Naudojame „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslaugą, kurią teikia „Google, Inc.“ („Google“). „Google Analytics“ naudoja „slapukus“, kurie yra jūsų kompiuteryje įrašomi tekstiniai failai, padedantys Paslaugoms analizuoti, kaip naudotojai naudojasi svetaine. Slapuko generuojamą informaciją apie jūsų naudojimąsi Paslaugomis (įskaitant jūsų IP adresą) „Google“ perduoda ir saugo Jungtinėse Amerikos Valstijose esančiuose serveriuose. Įjungus IP adreso anonimizavimą, „Google“ Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitoms šalims, įtrauktoms į Europos ekonominės erdvės Sutartį, sutrumpins / anonimizuos paskutinį IP adreso oktetą. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas siunčiamas į „Google“ serverius JAV ir juose sutrumpinamas. Svetainės teikėjo vardu „Google“ naudos šią informaciją siekdama įvertinti, kaip naudojatės Paslaugomis, rengti ataskaitas apie Paslaugų veiklą svetainės operatoriams ir teikti kitas su svetainės veikla ir interneto naudojimu susijusias paslaugas svetainės teikėjui. „Google“ nesusies jūsų IP adreso su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis. Galite atsisakyti naudoti slapukus pasirinkę atitinkamas savo naršyklės nuostatas. Tačiau atminkite, kad jei tai padarysite, gali nebepavykti naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Be to, galite neleisti „Google“ rinkti ir naudoti duomenų (slapukų ir IP adreso) atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, kurį galima rasti adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ stebėjimui keliuose įrenginiuose, pasitelkdama funkciją, vadinamą „User ID“. Stebėjimą keliuose įrenginiuose galite deaktyvuoti savo „Google“ paskyroje: Mano paskyra / Asmeninė informacija.

Galite atsisakyti „Google Analytics“ naudojimo paspaudę toliau pateiktą nuorodą. Kompiuteryje bus įrašytas atsisakymo slapukas, kuris neleis ateityje rinkti jūsų duomenų lankantis šioje svetainėje:

Spauskite čia, kad atsisakytumėte „Google Analytics“.

b. Google Dynamic Remarketing

Šioje svetainėje naudojama „Google Remarketing“ ir „Google Signals“. „Google Remarketing“ ir „Google Signals“ yra „Google Inc.“ teikiamos reklamavimo paslaugos, kurios parenka tikslines reklamas buvusiems svetainės lankytojams.

Trečiosios šalys, įskaitant „Google“, deda reklaminius skelbimus į įvairias svetaines internete. Jos naudoja slapukus, kad galėtų siūlyti reklamas pagal ankstesnius naudotojo vizitus šioje svetainėje. Naudotojai atpažįstami pagal jų interneto naršyklėje įrašytus slapukus. Pasitelkiant tekstinius failus analizuojamas naudojimasis svetaine, o paskui šie duomenys naudojami konkrečioms produktų rekomendacijoms ir interesais pagrįstai reklamai.

Jei nenorite gauti pagal interesus orientuotos reklamos, galite pasinaudoti „Ads Preferences Manager“, kad išjungtumėte „Google“ slapukus, ir pakoreguoti „Google“ tinklo reklaminius skelbimus atidarę „Google“ reklamos nuostatų puslapį „Opt Out“ (https://www.google.de/settings/u/0/ads?hl=en). Naudotojai taip pat gali išjungti trečiųjų šalių slapukų naudojimą atsidarę „Network Advertising Initiative“ puslapį „Consumer Opt Out“ arba išjungdami slapukų naudojimą savo naršyklėje.

c. DoubleClick

„DoubleClick“ naudoja slapukus, kad padėtų reklamuotojams ir leidėjams valdyti ir pateikti reklaminius skelbimus internete bei pateikti aktualią reklamą. Slapuku surinkti duomenys apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine saugomi tik pseudoniminiu formatu, naudojant identifikatorių (pvz., „Cookie ID“), ir perduodami bei saugomi „Google DoubleClick“ serveriuose JAV. Kai naršote internete ir pamatote arba spustelėjote reklamą, pateikiamą ar perduodamą per „Google DoubleClick“ reklamos tinklą, jūsų naršyklėje įrašomas „DoubleClick“ slapukas. Jei jūsų naršyklėje jau yra „DoubleClick“ slapukas, papildomas slapukas neįrašomas. Papildomos informacijos apie „DoubleClick“ slapukų naudojimą „Google DoubleClick“ reklamos tinkle galite rasite dažniausiai užduodamuose klausimuose apie „Google DoubleClick“ privatumo politiką adresu google.com/intl/en/policies.

d. Google Tag Manager

Šioje svetainėje naudojamas „Google Tag Manager“. „Google Tag Manager“ yra „Google Inc.“ prižiūrimas sprendimas, leidžiantis valdyti siūlomų svetainių žymas naudojant sąsają. Pats „Tag Manager“ įrankis (kuris pritaiko žymas) yra domenas be slapukų ir neregistruoja asmens duomenų. Dėl šio įrankio aktyvuojamos kitos žymos, kurios tam tikromis aplinkybėmis gali registruoti duomenis. „Google Tag Manager“ prie šios informacijos neprieina. Jei įrašymas buvo išjungtas domeno arba slapukų lygmeniu, ši nuostata liks galioti visoms su „Google Tag Manager“ pritaikytoms sekimo žymoms. „Google Tag Manager“ neįrašo jokių slapukų sau, o tik per jį integruotiems įrankiams.

e. Mouseflow

Šioje svetainėje naudojama „Mouseflow“ – svetainių analizės priemonė, kuri užtikrina seanso atkūrimą, temperatūros žemėlapius, piltuvėlius, formų analizę, grįžtamojo ryšio kampanijas ir panašias ypatybes / funkcijas. „Mouseflow“ gali registruoti jūsų paspaudimus, pelės judesius, slinkimą, formos užpildymus (klavišų paspaudimus) galimuose laukuose, aplankytus puslapius ir turinį, svetainėje praleistą laiką, naršyklę, operacinę sistemą, įrenginio tipą (stalinis kompiuteris / planšetė / telefonas), ekrano skiriamąją gebą, lankytojo tipą (pirmą kartą / pakartotinai), nuorodos šaltinį, nuasmenintą IP adresą, vietą (miestas / šalis), kalbą ir panašius metaduomenis. „Mouseflow“ nerenka jokios informacijos puslapiuose, kuriuose ji nėra įdiegta, taip pat neseka ir nerenka informacijos už žiniatinklio naršyklės ribų.

Jei norite atsisakyti, galite tai padaryti adresu https://mouseflow.com/opt-out. Jei norite gauti savo duomenų kopiją, juos pataisyti arba ištrinti, pirmiausia susisiekite su mumis. Jei ne, kita galimybė jums yra kreiptis į „Mouseflow“ adresu [email protected]. Daugiau informacijos žr. „Mouseflow“ privatumo politikoje adresu http://mouseflow.com/privacy/. Daugiau informacijos apie „Mouseflow“ ir BDAR pateikta adresu https://mouseflow.com/gdpr/. Daugiau informacijos apie „Mouseflow“ ir CCPA pateikta adresu https://mouseflow.com/ccpa.

g. Google Adwords Conversion Tracking

Šioje svetainėje taip pat naudojama „Google Conversion Tracking“ – analizės paslauga, kurią teikia „Google Inc.“ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV; „Google“). Šio proceso metu „Google Adwords“ jūsų kompiuteryje įrašo slapuką („konversijos slapuką“), jei į svetainę patekote per „Google“ reklaminį skelbimą. Šie slapukai nustoja galioti po 30 dienų ir nėra naudojami asmens tapatybei nustatyti. Jei apsilankote tam tikroje mūsų svetainėje ir slapuko galiojimas dar nėra pasibaigęs, mes ir „Google“ atpažįstame, kad kažkas spustelėjo reklaminį skelbimą ir buvo nukreiptas į mūsų svetainę. Kiekvienas „AdWords“ klientas gauna skirtingą slapuką. Todėl slapukų negalima sekti „AdWords“ klientų svetainėse. Naudojant konversijos slapukus gauta informacija naudojama kurti konversijos statistiką „AdWords“ klientams, pasirinkusiems konversijos stebėjimą. „AdWords“ klientai informuojami apie bendrą skaičių naudotojų, kurie spustelėjo jų reklamą ir buvo nukreipti į puslapį su konversijos stebėjimo žyma. Jie negauna informacijos, iš kurios galėtų nustatyti naudotojo tapatybę. Jei nenorite dalyvauti stebėjimo procedūrose, taip pat galite atsisakyti būtinų slapukų nuostatų – eikite į naršyklės nuostatas, kurios bendrai išjungia automatinį slapukų įrašymą. Konversijos sekimo slapukus taip pat galite deaktyvuoti nustatydami savo naršyklę taip, kad ji blokuotų slapukus iš domeno „googleadservices.com“, arba paspaudę toliau pateiktą nuorodą ir iš jos atsisiuntę bei įsidiegę ten pateiktą įskiepį: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Tuomet būsite išbraukti iš konversijos sekimo statistikos. Jei nenorite gauti reklamų pagal interesus, galite deaktyvuoti „Google“ slapukų naudojimą šiuo tikslu svetainėje https://www.google.com/ads/preferences/html/blocked-cookies.html arba paspausti toliau pateiktą nuorodą ir iš jos atsisiųsti bei įsidiegti ten pateiktą įskiepį: https://www.google.com/settings/ads/plugin Papildomos informacijos ir „Google“ duomenų apsaugos deklaraciją galite rasti adresu http://www.google.com/policies/privacy/

Duomenų subjekto teisės

Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę susipažinti su duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis), teisę ištaisyti duomenis (Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsnis), teisę ištrinti duomenis (Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnis), teisę apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis), teisę nesutikti (Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnis) ir teisę į duomenų perkeliamumą (Reglamento (ES) 2016/679 20 straipsnis). Teisė susipažinti su duomenimis ir teisė juos ištrinti yra ribojamos pagal BDSG 34 ir 35 straipsnius. Duomenų subjektai taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Reglamento (ES) 2016/679 77 straipsnis kartu su BDSG 19 straipsniu).

Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl jūsų asmens duomenų naudojimo ateityje. Ši nuostata taip pat taikoma sutikimams, duotiems iki ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimo, t. y. iki 2018 m. gegužės 25 d. Atkreipiame dėmesį, kad atšaukimas įsigalios tik ateityje. Jis neturės įtakos jokiam iki atšaukimo atliktam duomenų tvarkymui.

Tiesiog išsiųskite el. laišką įmonės duomenų skiltyje nurodytu adresu arba susisiekite su duomenų saugumo pareigūnu pirmiau nurodytu adresu.

Pavyzdžiui, jei per Paslaugas buvote pateikę kontaktinę informaciją ir paskui nusprendėte, kad nenorite, jog „Miltenyi Biomedicine“ naudotų šią informaciją rinkodaros tikslais pagal šį Privatumo pareiškimą, bet kada galite atsisakyti tolesnio naudojimo: (i) paspausdami bet kurio gauto el. laiško apačioje esančią nuorodą ir atsisakydami gauti informaciją ateityje; arba (ii) parašydami mums el. laišką adresu [email protected]. Pažymėtina, kad gali nebūti įmanoma atsisakyti el. laiškų, susijusių su jūsų sandoriais ir santykiais su mumis, pavyzdžiui, el. laiškų, susijusių su jūsų paskyra, prašymais ar užklausomis, produktų ir (arba) paslaugų pirkimu.

Informacija apie teisę nesutikti pagal Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnį

Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas dėl viešojo intereso (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas) arba dėl teisėtų interesų (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas), įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Duomenų valdytojas nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą tokia apimtimi, kiek tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara.

Naudodamasis informacinės visuomenės paslaugomis, nepaisant direktyvos 2002/58/EB, duomenų subjektas gali pasinaudoti savo teise nesutikti automatizuotomis priemonėmis, naudodamasis techninėmis specifikacijomis.